Прв циклус (додипломски студии)

Етнологија и антропологија

 

Стручен академски назив: дипломиран етнолог и антрополог  

Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија  
Обем и организација на студиската програма: осум семестри (4 години)
Вкупен број кредити: 240 
Целосната програма за I циклус студии по етнологија и антропологија

Студиската програма по етнологија и антропологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити (EKTС). Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбраната на дипломската работа е дипломиран етнолог и антрополог.

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области (модули) на етнологијата и антропологија.

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата, редовни студенти со кофинансирање и вонредни студенти на Институтот за етнологија и антропологија.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

Листата на задолжителни предмети за студиите по етнологија и антропологија е дадена во следните табели (П - предавања, Т - теориски вежби, Л - лабораториски вежби):

Код на

предметот

Предмет П  Т  Л Кредити
  I семестар        
ЕА 001
Вовед во етнологија и антропологија
2 2 0 6
EA 002
Историска антропологија
2 2 0 6
ЕА 003 Антропологија на миграции
2 2 0 6
  Спорт и здравје
0 2 0 2
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 2 0 4
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 2 0 6
  II семестар        
EA 004 Етнологија и антропологија на Македонија 1
2 2 0 6
EA 005 Антропологија на фолклорот
2 2 0 6
ЕА 006 Етнографија и теренско истражување I
2 0 2 6

         
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 1 1 6
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 2 0 6
  III семестар        
ЕА 007 Социокултурна антропологија 2 2 0 6
ЕА 008 Етнолошки и антрополошки теории I 2 2 0 6
ЕА 009 Етнологија и антропологија на Македонија II
2 2 0 6
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 2 0 6
  Изборен предмет (од листа на УКИМ) 2 2 0 6
 
       
  IV семестар        
ЕА 010 Етнологија и антропологија на Македонија III
2 2 0 6
ЕА 011 Етнографија и теренско истражување II
2 0 2 6
ЕА 012 Етнолошки и антрополошки теории II
2 2 0 6
 
       
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 1 1 6
  Изборен предмет (од листа на УКИМ) 2 2 0 6
  V семестар        
ЕА 013 Антропологија на пол и род 2 2 0 6
ЕА 014 Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
2 2 0 6
ЕА 015 Етнологија и антропологија на Балканот
2 2 0 6
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 2 0 6
  Изборен предмет (од листа на УКИМ) 2 2 0 6
 
       
  VI семестар        
ЕА 016 Визуелна антропологија
2 1 1 6
ЕА 017 Етнологија и антропологија на Македонија IV
2 2 0 6
ЕА 018 Етнографија и теренско истражување III
2 0 2 6

Изборен предмет (од листа на единицата)
2 2 0 6
 ЕА 019 Изборен предмет / Волонтирање во институција во траење од 1 месец
2 2 0 6
 
       
  VII семестар        
ЕА 020

Антропологија на религија

2 2 0 6
ЕА 021 Политичка антропологија
2 2 0 6
ЕА 022 Етнолошка музеологија
2 2 0 6
  Изборен предмет (од листа на единицата) 2 2 0 6
  Изборен предмет (од листа на УКИМ) 2 2 0 6
 
       
  VIII семестар        
ЕА 023 Економска антропологија
2 2 0 6
ЕА 024 Урбана етнологија и антропологија
2 2 0 6
ЕА 025 Етнографија и теренско истражување IV  
2 0 2 6
  Изборен предмет / семинар (од листа на единицата) 2 2 0 6
 ЕА 026 Дипломска работа  0 6
           
  Листа на изборни предмети (ИЕА)  П Т С. Кредити
ЕА 027 Физичка антропологија
     
ЕА 028 Етнологија на Европа

     
ЕА 029 Етнологија на Африка
     
ЕА 030 Етнологија на Австралија и Океанија
     
ЕА 031 Етнологија на Кина  
   
ЕА 032 Етнички заедници во Македонија
     
ЕА 033 Интерпретации за Балканот 
     
ЕА 034 Антропологија на популарна култура

     
ЕА 035 Антропологија на верски заедници во Македонија

     
ЕА 036 Семиологија и симболички системи
     
ЕА 037 Антропологија на културно наследство
     
ЕА 038 Ангажирана антропологија

     
ЕА 039 Антропологија на туризам

     
ЕА 040 Етнографско пишување 

     
ЕА 041 Етнологија на Азија
     
ЕА 042 Етнологија на Америка

     
ЕА 043 Етнологија на Јапонија

     
ЕА 044 Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

     
ЕА 045 Историја на етнологијата во Македонија

     
ЕА 046 Антропологија на сексуалност
     
ЕА 047 Македонска дијаспора – интерпретации за идентитетот

     

ЕА 048

ЕА 049

ЕА 050

ЕА 051

Антропологија на етничност

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

Антропологија на ислам и христијанство

Етнички заедници во Македонија


   

 

 

Семинари        
ЕА 053 Семинар од Политичка антропологија

     
ЕА 054 Семинар од Антропологија на популарна култура
     
ЕА 055 Семинар од Антропологија на религија
     
ЕА 056 Семинар од Социокултурна антропологија
     
ЕА 057 Семинар од Етнологија и антропологија на Балкан
     
ЕА 058 Семинар од Семиологија и симболички системи
     
ЕА 059 Семинар од Антропологија на пол и род
     
ЕА 060 Семинар од Антропологија на сексуалност
     
ЕА 061 Семинар од Антропологија на фолклор
     
ЕА 062 Семинар од Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
     

 
     

 
     

 


 

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.