Прв циклус (додипломски студии)

Етнологија и антропологија

Стручен академски назив: дипломиран етнолог и антрополог  

Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија  
Обем и организација на студиската програма: осум семестри (4 години)
Вкупен број кредити: 240 
Целосната програма за I циклус студии по етнологија и антропологија

Решенија за I циклус студии по етнологија и антропологија

Студиската програма по етнологија и антропологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити (EKTС). Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбраната на дипломската работа е дипломиран етнолог и антрополог.

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области (модули) на етнологијата и антропологија.

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата, редовни студенти со кофинансирање и вонредни студенти на Институтот за етнологија и антропологија.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Република Македонија.

Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

Листата на задолжителни предмети за студиите по етнологија и антропологија е дадена во следните табели (П - предавања, Т - теориски вежби, Л - лабораториски вежби):

Код на

предметот

Предмет П  Т  Л Кредити
  I семестар
       
ЕА 001
Вовед во етнологија и антропологија
2 2 0 6
EA 002
Историска антропологија
2 2 0 6
ЕА 003 Визуелна антропологија 2 2 0 6
ЕА 004 Антропологија на културно наследство 2 2 0 6
ЕА 005 Историја на етнологијата во Македонија 2 2 0 6
  II семестар
       
EA 006 Етнологија и антропологија на Македонија 1
2
EA 007
Антропологија на фолклорот 2 2 0 6
EA 008
Етнографија и теренско истражување I
2
0 2 6
ЕА 009 Антропологија на сексуалност 
2 2 0 6
ЕА 010 Етнографско пишување   2 2
  III семестарЕА 011 Социокултурна антропологија
 2
ЕА 012 Етнолошки и антрополошки теории I
2
ЕА 013 Етнологија и антропологија на Македонија II
2 2 0 6
ЕА 01 Изборен наставен предмет (од листа на единицата)
2 2 0 6
ЕА 02 Изборен наставен предмет (од листа на единицата/листата на УКИМ)
2 2 0 6

IV семестар      
ЕА 014 Етнологија и антропологија на Македонија III
2
ЕА 015 Етнографија и теренско истражување II
0 2
ЕА 016 Етнолошки и антрополошки теории II
2 2 0 6
И 03 Изборен наставен предмет (од листа на единицата)
2 2 0 6
И 04 Изборен наставен предмет (од листа на единицата/листата на УКИМ)
2 2 0 6
  V семестарЕА 017 Антропологија на пол и род 2 2 0 6
ЕА 018 Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
2
ЕА 019 Етнологија и антропологија на Балкан
2
И 05 Изборен наставен предмет (од листа на единицата)
2 2 0 6
И 06 Изборен наставен предмет (од листа на единицата/листата на УКИМ)
2 2 0 6

VI семестар    

ЕА 020 Антропологија на миграции 2 6
ЕА 021 Етнологија и антропологија на Македонија IV  2 2 0 6
ЕА 022 Етнографија и теренско истражување III
И 07 Изборен наставен предмет (од листа на единицата)
И 08/ЕА 023 Изборен наставен предмет (од листа на единицата/листата на УКИМ)
2 2 0 6

VII семестар      
ЕА 024 Урбана етнологија и антропологија 2 2 0 6
ЕА 025 Политичка антропологија 2 2 0 6
ЕА 026 Етнолошка музеологија
И 09 Изборен наставен предмет (од листа на единицата)
2
И 10 Изборен наставен предмет (од листа на единицата/листата на УКИМ) 2 2 0 6

VIII семестар      
ЕА 027 Економска антропологија 2
ЕА 028 Антропологија на религија
ЕА 029 Етнографија и теренско истражување IV   2 0 2 6
И 11 Изборен наставен предмет (од листа на единицата)
2 2 0 6
ЕА 030 Дипломска работа
5+5
30
         
  Листа на изборни предмети (ИЕА) П Т  С.  Кредити 
ЕА 031 Физичка антропологија
2 2 З 6
ЕА 032 Етнологија на Европа
2 З
ЕА 033 Антропологија на околина
2 З
ЕА 034 Етнологија на Австралија и Океанија
2 З
ЕА 035 Интерпретации за Балканот 2 З 6
ЕА 036 Антропологија на популарна култура
2 2 З
ЕА 037 Антропологија на верски заедници во Македонија 2 2 З
ЕА 038 Семиологија и симболички системи 2 З
ЕА 039 Ангажирана антропологија 2 З
ЕА 040 Култура на говор и јавна комуникација 2 2 З
ЕА 041 Интерпретации на знаењата за минатото
2 2 З
ЕА 042 УНЕСКО и светското културно наследство
2 З 
ЕА 043 Управување и заштита на наследството во вонредни состојби
2 З
ЕА 044 Алтернативни форми на културен туризам 2 З
ЕА 045 Државата, културното наследство и културниот туризам 2 З
ЕА 046 Антропологија на Африка 2 Л
ЕА 047 Етнологија на Азија 2 Л
ЕА 048 Етнологија на Америка
2 Л
ЕА 049 Дигитална антропологија 2 Л
ЕА 050 Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања 2 Л 
ЕА 051 Македонска дијаспора - интерпретации за идентитетот 2 2 Л 6
ЕА 052 Антропологија на етничност 2 Л 
ЕА 053 Антропологија на социјализам и постсоцијализам 2 2 Л 6
ЕА 054  Антропологија на ислам и христијанство 2 2 Л 6
ЕА 055 Етнички заедници во Македонија 2 2 Л 6
ЕА 056 Антропологија на магија 2 2 Л 6
ЕА 057 Урбано културно наследство 2 2 Л 6
ЕА 058 Културното наследство, родот и сексуалноста 2 2 Л 6
EA 059 Културното наследство во социјализмот 2 2 Л 6
           

Семинари П Т  Л  Кредити 
ЕА 060 Семинар од Политичка антропологија 2 0
ЕА 061 Семинар од Антропологија на популарна култура 2 6
ЕА 062 Семинар од Антропологија на религија 2
ЕА 063 Семинар од Социокултурна антропологија 2
ЕА 064 Семинар од Етнологија и антропологија на Балкан 2
ЕА 065 Семинар од Семиологија и симболички системи 2
ЕА 066 Семинар од Антропологија на пол и род 2 6
ЕА 067 Семинар од Антропологија на сексуалност  2
ЕА 068 Семинар од Антропологија на фолклор  2
ЕА 069 Семинар од Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања 2 2 0 6

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.