Редовни професори

д-р Љупчо
С. Ристески

дир. телефон: +389 2 3216 630 л.27

risteski@ukim.edu.mk

© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.