Вонреден професор д-р Инес Црвенковска Ристеска

Биографија

Датум на раѓање: 17.01.1977 година

Место на раѓање: Прилеп, Република Македонија

Образование:

02/2015 Стекнат степен доктор на етнолошки науки на тема: Антропологија на сексуалноста - родовост и промена на биолошкиот пол по примери од ромската заедница во Скопје.

02/2009 Стекнат степен магистер на етнолошки науки на тема: Aнтропологија на машката истополова сексуалност во Република Македонија – однесување и идентитет.

2002 - 2007 Постдипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

05/2002 Стекнат степен дипломиран етнолог на тема: Старечки домаќинства во поречките села - современа состојба

1995/96 - 2002 Додипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

 

Професионално академско искуство:

04/2020          вонреден професор на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

04/2015 доцент на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

12/2012           помлад асистент на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

2006                демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

 

Книги

2021 Срамни приказни, Сликовница за возрасни. Софрониеска, Александра, Слободан Танасковски, Инес Црвенковска Ристеска, ЦЕИПА, ИЕА и ГРАД СКОПЈЕ, научно-популарна книга.

2020 Монографија Антропологија на сексуалноста: родовост и промена на биолошкиот пол во ромската заедница во Скопје, Скопје.

2020        Баба Рога и другарите, сликовница и боенка за деца и млади, Александра Софониеска, Слободан Танасковски и Инес Црвенковска Ристеска (автори), ЦЕИПА, Град Скопје и ИЕА, научно - популарна книга.

2020        Луѓе, животни, растенија и предмети од оној свет, Збирка илустрации, Инес Црвенковска Ристеска и група автори, МСЕД, Град Скопје и ИЕА, научно-популарна книга.

2019 Двата света, Збирка илустрации, МСЕД и Град Скопје.

2019 Стрипоскоп, Стрип приказни за градот Скопје, научно-популарна книга, ЦЕИПА и Град Скопје.

2018 Оној свет, Збирка илустрации, МСЕД и град Скопје

2017 Collection Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis (И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ljupcho S.Risteski and Ines Crvenkovska RIsteska (eds.). Skopje: UKIM, FNSM, IEA.

2015 Антропологија на сексуалноста: усни истории, родовост и консумирање на другоста (Anthropology of Sexuality: Oral histories, genderness and consumption of the Otherness, Инес Црвенковска Ристеска (уредник). ЕтноАнтропоЗум 13, Скопје: УКИМ, ПМФ, ИЕА.  

2013 Монографија Антропологија на машката истополова сексуалност во секојдневјето - однесување и идентитет, Институт за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, РМакедонија.


Трудови и конф.

Трудови:

2021 За полово - родовите нејаснотии: концептот „и маж и жена“ низ примери од ромската заедница во Скопје, во: Зборник Шутка - мојата приказна, д-р Виктор Трајановски (ур.), 106-126.

2021 „Приказни од болничката соба, корона пандемија низ примери“, во Зборник како резултат на Meѓународна научна конференција „Секојдневие и празничност за време на пандемија (Всекидневие и прасничност по време на пандемия), 2.06.2021 година. Софија: АЕС, Општина Софија, Универзитет „Св.Климент Охридски“, Софија.

2021 „Економија на старечките домаќинства во Порече“, во Зборник Етнолошко и културноантрополошко истражување на Порече, Љупчо Ристески и Анета Светиева (ур.), 223-268Скопје: ЦЕИПА

2021 „Претставата за Ромите во македонската етнолошка и антрополошка литература“ (The Depiction of Roma in the Macedonian Ethnological and Anthropological Literature), EАЗ 17: 132-155. Скопје: ИЕА, ПMФ, УКИМ.   

2020 "Hinduism in the Republic of North Macedonia: Yoga, gurus and National myths", in: HdO, Handbook of Hiduism in Europe, Vol.2: Hindu Presence in European Countries. Cecillie Endersen, Ines Crvenkovska Risteska, Ljupcho S. Risteski. Jacobsen Knut A. and Ferdinando Sardella (eds.). 1218- 1240. Leiden: Brill

2020 Тито се враќа во Скопје: заборавани сеќавања за Јосип Броз“ (Tito returns to Skopje: The Forgotten Memorie od Josip Broz), EAZ 18: 92-128.

 

2019 “Both Man and Woman”: The Third Sex/Gender Role in Roma Community in Skopje, Issue in Ethnology and Anthropology (Етноантрополошки проблеми) 14(2): 591-605. 

2019  Економии со сексуалноста: идентитет за корис(т) кај Ромите „жени“, сексуални работнички во Скопје(Economies with Sexuality: Sex/gender identity for benefit among Roma “Women”, Sexual Workers in Skopje) EAZ 17: 16-58.

2018 Време е за бебе! Мајчинството и национализмот по примери од Република Македонија“ (It’s Time for a Baby! Motherhood and Nationalism according to Examples from the Republic of Macedonia), ЕтноАнтропоЗум 16: 148-184

2017 „Репатријација на споменот во колективните сеќавања на Македонците: идејата на историчарите за подигање споменик во чест на македонските војници од Првата светска војна, Бугарија“, во: Чрез миналото кьм бьдещето In honorem Margaritae KaramihovaЦентар за Етнологија и Културна антропологија, Великотрновски университет „Св.Св.Кирил и Методиј“. Софија: Просвета.

2017 ‘How to survive researching sexuality? - The others about my research’, In: Collection Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis (И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ljupcho S. Risteski and Ines Crvenkovska RIsteska (eds.). 113-129. Skopje: UKIM, FNSM, IEA.

 2015 Creating Context: Ethnography and Local Concept “Both a man and a woman” in the Roma Community in Skopje, Етноантрополошки проблеми (Issues in Ethnology and Anthropology) Год. 10, Св. 1, Одделение за етнологија и антропологија, Филозофскиот факултет во Белград, Република Србија, 151-163.

 2015 Теориски стратегии во антропологијата на сексуалноста – за локалниот полово/родов систем во ромската заедница во Скопје, ЕтноАнтропоЗум 13, Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ - Скопје, Република Македонија, 10 – 53.

 2014 Визуализација на сексуалната работа: економизација на сексуалноста на „жена“ од ромската машка заедница во Скопје, Етноантропозум 12, Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ - Скопје, Република Македонија, 132 – 148.

 2014 „Машка истополова сексуалност во кибер - просторот – по примери од Република Македонија“, во Монографија За етнологијата... Безброј прагови сме поминале... за Анета Светиева, Институт за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Р. Македонија, 143-154.

2009  Narratives and self-determination: Histories on personal sexuality and sexuality of the other, Antropologija, sveska 8, Časopis Centra za etnološka istraživanja (CEAI) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 121-128, 2009.

2005 Антрополошки поглед врз процесот на создавање на македонскиот национален идентитет во периодот на преродбата, ЕтноАнтропоЗум бр.5, Списание на Институтот за Етнологија и Антропологија, Скопје, Република Македонија, 72-113, 2005

2005 МИ-АНОВА Енциклопедија. Општа и македонска (во четири тома), МИ-АН, Скопје, коавтор на 130 одредници од областа на етнологијата и антропологијата.

 

Конференции:

2021 Meѓународна научна конференција „Секојдневје и празничност за време на пандемија (Всекидневие и прасничност по време на пандемия), 2.06.2021 година, Софија, Бугарија, настан на далечина со: „Антропологија од болничка соба: корона пандемијата низ примери“. АЕС, Општина Софија, Универзитет „Св.Климент Охридски“, Софија.

2019 Конференција Етнолошки и фолклористички аспекти на мултикултурализмот и интеркултурализмот на македонското општество, 09/2019 на тема: Како се гради претставата за Ромите во етнолошко-антрополошката литература во македонското општество?, во Кратово.

2019 Конференција „Св.Трифун и виното - обичаи, верувања, ритуали“ 02/2019, на тема: Празникот Св. Тифун на крстопат?, заедно со Проф. д-р Љупчо Ристески, во организаицја на Општинска установа Музеј на град Неготино и Општина Неготино, Неготино. 

2019 Меѓународна научна конференција „Софија-Скопје: културни модело и миграции, на тема: Неформалната економија на населението од градот Крива Паланка на североисточната граница во раниот постсоцијалистички период на Република Македонија. АЕС, Општина Софија, Универзитет „Св.Климент Охридски“, Софија.

 2019 XX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор  „Фолклористика“: предизвици и перспективи“ (Folkloristics: Challenges and Perspectives), со: Стрипоскоп: стрип илустрации и приказни како урбан фолклор. Институт за фолклор „Марко Цепенков“, УКИМ, Скопје.

2018 Меѓународна научна конференција „Социокултурните аспекти на Првата светска војна, во Битола 13-14 декември 2018 година, на тема: Првата светска војна во историчарскиот дискурс и медиумите во РМ. НУ Завод и музеј Битола.

2017 XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор на тема: „Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, со: Време е за бебе! Мајчинтвото и национализмот по примери од Република Македонија.

 2016 International symposium “Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations”, University in Ljubljana, Slovenia, Sarajevo, 05-08 October, with Monuments Dedicated to WWI in Macedonia. Between Forgetfulness and New Contextualisation. 

2015 International Scientific Conference “Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis” (Mеѓународна научна конференција: И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ohrid, 24-27 септември 2015, with How to survive researching sexuality- The others about my research.

2008 Конференција „Национални традиции и евроинтеграција“ - Ѓулешница, Република Бугарија, со: За името во македонските интернет – форуми.

2007 Regional Symposium, Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans, New Europe College in partnership with The Ministry of Foreign Affairs of Romania, with: The status of women in the region of Golo Brdo, Republic of Albania, Bucharest, Romania.

2006 IV-та Студентска Конференција за етнолошки и антрополошки прашања, Интернационална соработка и интелектуална размена, The Balkan in new contexts, со: Anthrological view upon the process of creation of Macedonian national identity in period of revival, Струга, Република Македонија.

2004 Живот на граница, Тркалезна маса во организација на Македонското етнолошко друштво од Скопје, Р. Македонија и Центарот за етнички проучувања од Тирана, Р. Албанија, со: Селската заедница и семејство кај Македонците во делот на Голо Брдо во Република Албанија во социјалистичкиот период, Долно Косоврасти, Дебар, Македонија

2001 Меѓународен научен собир „70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече“, Р.Македонија, Самоков, 14-16 септември 2001 со: Старечки домаќинства во поречките села - современа состојба

2017   XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор на тема: Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“– Скопје, со Време е за бебе! Мајчинството и национализмот по примери од Република Македонија. 

 

 2016 International symposium “Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations”, University in Ljubljana, Slovenia, Sarajevo, 05-08 October, with Monuments Dedicated to WWI in Macedonia. Between Forgetfulness and New Contextualisation. 

2015   International Scientific Conference “Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis” (Mеѓународна научна конференција: И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ohrid, 24-27 септември 2015, with How to survive researching sexuality? - The others about my research.

Др. активности

 

 

 

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.