Вонреден професор д-р Инес Црвенковска Ристеска

Биографија

Датум на раѓање: 17.01.1977 година

Место на раѓање: Прилеп, Република Македонија

Образование:

02/2015 Стекнат степен доктор на етнолошки науки на тема: Антропологија на сексуалноста - родовост и промена на биолошкиот пол по примери од ромската заедница во Скопје.

02/2009 Стекнат степен магистер на етнолошки науки на тема: Aнтропологија на машката истополова сексуалност во Република Македонија – однесување и идентитет.

2002 - 2007 Постдипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

05/2002 Стекнат степен дипломиран етнолог на тема: Старечки домаќинства во поречките села - современа состојба

1995/96 - 2002 Додипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

 

Професионално академско искуство:

04/2015 доцент на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

12 / 2012         помлад асистент на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

2006                 демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија.

 

Книги

2018 Оној свет, Збирка илустрации, МСЕД и град Скопје

2017 Collection Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis (И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ljupcho S.Risteski and Ines Crvenkovska RIsteska (eds.). Skopje: UKIM, FNSM, IEA.

2015 Антропологија на сексуалноста: усни истории, родовост и консумирање на другоста (Anthropology of Sexuality: Oral histories, genderness and consumption of the Otherness, Инес Црвенковска Ристеска (уредник). ЕтноАнтропоЗум 13, Скопје: УКИМ, ПМФ, ИЕА.  

2013 Монографија Антропологија на машката истополова сексуалност во секојдневјето - однесување и идентитет, Институт за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, РМакедонија.


Трудови и конф.

Трудови:

2018 Време е за бебе! Мајчинството и национализмот по примери од Република Македонија (It’s Time for a Baby! Motherhood and Nationalism according to Examples from the Republic of Macedonia), ЕтноАнтропоЗум 16: 148-184

 2017 „Репатријација на споменот во колективните сеќавања на Македонците: идејата на историчарите за подигање споменик во чест на македонските војници од Првата светска војна, Бугарија“, во: Чрез миналото кьм бьдещето In honorem Margaritae KaramihovaЦентар за Етнологија и Културна антропологија, Великотрновски университет „Св.Св.Кирил и Методиј“. Софија: Просвета.

2017 How to survive researching sexuality? - The others about my research’, In: Collection Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis (И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ljupcho S. Risteski and Ines Crvenkovska RIsteska (eds.). 113-129. Skopje: UKIM, FNSM, IEA.

 2015 Creating Context: Ethnography and Local Concept “Both a man and a woman” in the Roma Community in Skopje, Етноантрополошки проблеми (Issues in Ethnology and Anthropology) Год. 10, Св. 1, Одделение за етнологија и антропологија, Филозофскиот факултет во Белград, Република Србија, 151-163.

 2015 Теориски стратегии во антропологијата на сексуалноста – за локалниот полово/родов систем во ромската заедница во Скопје, ЕтноАнтропоЗум 13, Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ - Скопје, Република Македонија, 10 – 53.

 2014 Визуализација на сексуалната работа: економизација на сексуалноста на „жена“ од ромската машка заедница во Скопје, Етноантропозум 12, Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ - Скопје, Република Македонија, 132 – 148.

 2014 „Машка истополова сексуалност во кибер - просторот – по примери од Република Македонија“, во Монографија За етнологијата... Безброј прагови сме поминале... за Анета Светиева, Институт за етнологија и антропологија при ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, Р. Македонија, 143-154.

2009 Narratives and self-determination: Histories on personal sexuality and sexuality of the other, Antropologija, sveska 8, Časopis Centra za etnološka istraživanja (CEAI) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 121-128, 2009.

2005 Антрополошки поглед врз процесот на создавање на македонскиот национален идентитет во периодот на преродбата, ЕтноАнтропоЗум бр.5, Списание на Институтот за Етнологија и Антропологија, Скопје, Република Македонија, 72-113, 2005

2005 МИ-АНОВА Енциклопедија. Општа и македонска (во четири тома), МИ-АН, Скопје, коавтор на 130 одредници од областа на етнологијата и антропологијата.

Конференции:

2017 XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор на тема: „Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје, со: Време е за бебе! Мајчинтвото и национализмот по примери од Република Македонија.

 2016 International symposium “Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations”, University in Ljubljana, Slovenia, Sarajevo, 05-08 October, with Monuments Dedicated to WWI in Macedonia. Between Forgetfulness and New Contextualisation.

2015   International Scientific Conference “Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis” (Mеѓународна научна конференција: И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ohrid, 24-27 септември 2015, with How to survive researching sexuality- The others about my research.

2008 Конференција „Национални традиции и евроинтеграција“ - Ѓулешница, Република Бугарија, со: За името во македонските интернет – форуми.

2007 A Regional Symposium, Social Behaviour and Family Strategies in the Balkans, New Europe College in partnership with The Ministry of Foreign Affairs of Romania, with: The status of women in the region of Golo Brdo, Republic of Albania, Bucharest, Romania.

2006 IV-та Студентска Конференција за етнолошки и антрополошки прашања, Интернационална соработка и интелектуална размена, The Balkan in new contexts, со: Anthrological view upon the process of creation of Macedonian national identity in period of revival, Струга, Република Македонија.

2004 Живот на граница, Тркалезна маса во организација на Македонското етнолошко друштво од Скопје, Р. Македонија и Центарот за етнички проучувања од Тирана, Р. Албанија, со: Селската заедница и семејство кај Македонците во делот на Голо Брдо во Република Албанија во социјалистичкиот период, Долно Косоврасти, Дебар, Македонија

2001 Меѓународен научен собир „70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече“, Р.Македонија, Самоков, 14-16 септември 2001 со: Старечки домаќинства во поречките села - современа состојба

2017   XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор на тема: Традиција и современост во фолклорот на балканските народи“, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“– Скопје, со Време е за бебе! Мајчинството и национализмот по примери од Република Македонија.

 

 2016 International symposium “Heritage of the First World War: Representations and Reinterpretations”, University in Ljubljana, Slovenia, Sarajevo, 05-08 October, with Monuments Dedicated to WWI in Macedonia. Between Forgetfulness and New Contextualisation.

2015   International Scientific Conference “Against All Odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Praxis” (Mеѓународна научна конференција: И покрај сѐ. Етнологијата и антропологијата помеѓу теоријата и практиката), Ohrid, 24-27 септември 2015, with How to survive researching sexuality? - The others about my research.

Др. активности

 

 

 

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.