Просторни услови

Институтот е сместен во приземјето од долната зграда на Природно - математичкиот факултет во Скопје. Располага со вкупна површина од 575 м2 и во тие рамки вклучува:

  • Три училници со вкупно 80 места;
  • Три лаборатории;
  • Една компјутерска лабораторија со 20 места;
  • Една библиотека со читална со 15 места.

Во нив се изведува основната функција на работењето, односно непосредното изведување на наставата, како и користењето на просториите и опремата за научно - истражувачката и апликативната работа.


© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.