Прв циклус (додипломски студии)

Менаџмент и заштита на културно наследство

Студиската програма по Менаџмент и заштита на културно наследство, која започнува од учебната 2021/22 година, се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити (EKTС). 

Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбраната на дипломската работа е дипломиран антрополог од областа на менаџмент на заштита на културното наследство.

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области (модули) на етнологијата и антропологија.

Решенија за I циклус студии по менаџмент и заштита на културно наследство

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата, редовни студенти со кофинансирање и вонредни студенти на Институтот за етнологија и антропологија.

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.
Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

СОДРЖИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ПО МЕНАЏМЕНТ И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

СЕМЕСТАР I

 

 

КОД

Предмет 

Предавања

Аудиториски вежби  

Лабораториски вежби 

Кредити                

1.

МЗКН 001

1. Вовед во менаџмент и заштита на културното наследство

2

2

 

6

2.

МЗКН 002

2. Основи на менаџмент

2

2

 

6

3.

МЗКН 003

3. Културното наследство на светот

2

2

 

4

4.

МЗКН-МЈ

4.  Македонски јазик (ФлФ)

0

2

 

2

5.

 

5.  Спорт и здравје (ФФК)

2

2

 

6

6.

 

6. Изборен предмет (од листа на единицата)

2

2

 

6

Вкупно:

10

12

 

30

 

 

СЕМЕСТАР II  

 

 

 

Предмет

Предавања

Аудиториски вежби  

Лабораториски вежби 

Кредити

7. 

МЗКН 004

1. Етнолошки аспекти на културното наследство

2

2

 

6

8.

МЗКН 005

2. Визуелна култура и уметност 1

2

2

 

6

9.

МЗКН 006

3. Основи на маркетинг во културата 

2

2

 

6

10.

МЗКН 007

4. Културното наследство на Балканот

2

2

 

6

11.

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2

2

 

6

Вкупно:

10

10

 

30

 

СЕМЕСТАР    III 

 

 

КОД

Предмет

Предавања

Аудиториски

вежби 

Лабораториски вежби 

Кредити

12.

МЗКН 008

1. Социокултурна антропологија  

2

2

 

6

13.

МЗКН 009

2. Визуелна култура и уметност 2

2

2

 

6

14.

МЗКН 010

3. Национални паркови, музеи на отворено и други заштитени подрачја

2

2

 

6

15.

МЗКН 011

4. Маркетинг на културно наследство

2

2

 

6

16.

 

5. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2

2

 

6

 

 

Вкупно:

10

10

 

30

 

СЕМЕСТАР    IV

 

 

КОД

Предмет

Предавања

Аудиториски

вежби  

Лабораториски вежби 

Кредити

17.

МЗКН 012

  1. Менаџмент и заштита на материјално културно наследство

2

2

 

6

18.

МЗКН 013

2. Туризам и креативна културна индустрија

2

2

 

6

19.

МЗКН 014

3. Културно наследство и нови медиуми

2

2

 

6

20.

МЗКН 015

4. Ресурси при истражувањето на културното наследство

2

2

 

6

21.

 

5. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2

2

 

6

Вкупно:

10

10

 

30

 


СЕМЕСТАР    V

 

 

КОД

Предмет

Предавања

Аудиториски вежби  

Лабораториски вежби 

Кредити

22.

МЗКН 016

1. Културното наследство на Македонија

2

2

 

6

23.

МЗКН 017

2. Менаџмент и заштита на нематеријално културно наследство

2

2

 

6

24.

МЗКН 018

3. Антропологија на културно наследство

2

2

 

6

25.

МЗКН 019

4. Културното наследство и национализмот

2

2

 

6

26.

 

5. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2

2

 

6

Вкупно:

10

10

 

30

 

СЕМЕСТАР    VI

 

 

КОД

Предмет

Предавања 

Аудиториски вежби 

Лабораториски вежби 

Кредити

27.

МЗКН 020

1. Менаџмент на институции од културата во Македонија

2

2

 

6

28.

МЗКН 021

2. Музејски менаџмент

2

2

 

6

29.

МЗКН 022

3. Студентска пракса I[1]

0

0

Прак. раб. 40 ч.

4

30.

МЗКН-Ј-01

4. Странски јазик I[2] (ФлФ)

2

0

 

2

31.

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2

2

 

6

32

 

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

2

2

 

6

Вкупно:

10

8

 

30

 

СЕМЕСТАР    VII

 

 

КОД

Предмет

Предавања 

Аудиториски вежби 

Лабораториски вежби 

Кредити

33.

МЗКН 023

1. Документација и примена на дигитални технологии во менаџментот и заштитата на културното наследство

2

2

 

 

6

34.

МЗКН 024

2. Музеологија

2

2

 

6

35.

МЗКН 025

3. Студентска пракса II[3]

0

0

Прак. раб. 40 ч.

4

36.

МЗКН-Ј-02

4. Странски јазик II[4] (ФлФ)

2

0

 

2

37.

 

5. Изборен предмет (од листа на единицата)

2

2

 

6

38.

 

6. Изборен предмет (од листа на единицата)

2

2

 

6

Вкупно:

10

8

 

30

 

СЕМЕСТАР    VIII

 

 

КОД

Предмет

Предавања 

Аудиториски

вежби 

Лабораториски

вежби 

Кредити

39.

МЗКН 026

1. Законодавството и заштитата на наследството во Македонија

2

2

 

6

40.

МЗКН 027

2. Интегрирана заштита на наследството

2

2

 

6

41.

МЗКН 028

3. Студентска пракса III[5]

0

0

Прак. раб. 40 ч.

4

42.

МЗКН-Ј-03

4. Странски јазик III[6] (ФлФ)

2

0

 

2

43.

 

5. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)

2

2

 

6

44.

МЗКН 029

6. Дипломска работа

0

5

5

6

Вкупно:

8

11

5

30 

Вкупно при завршување на студиите:

 

 

 

240


ЛИСТА NA ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

КОД
Предмет

Семестар

Зимски/летен

Предавања 

Аудиториски вежби 

Кредити

МЗКН 030
Култура на говор и јавно комуницирање

З

2

2

6

МЗКН 031
Интерпретации на знаењата за минатото

З

2

2

6

МЗКН 032

Културно наследство, културен туризам и одржлив развој

З

2

2

6

МЗКН 033

Антропологија на туризмот

З

2

2

6

МЗКН 034
УНЕСКО и светското културно наследство

З

2

2

6

МЗКН 035

Историска антропологија

З

2

2

6

МЗКН 036

Семиологија и симболички системи

З

2

2

6

МЗКН 037

Aлтернативни форми на културен туризам

З

2

2

6

МЗКН 038

Управување и заштита на наследството во вонредни состојби

З

2

2

6

МЗКН 039

Ангажирана антропологија

З

2

2

6

МЗКН 040

Уредување на културни простори

З

2

2

6

МЗКН 041

Државата, културното наследство и културниот туризам

Л

2

2

6

МЗКН 042

Антропологија на фолклорот

Л

2

2

6

МЗКН 043

Економска антропологија

Л

2

2

6

МЗКН 044

Применета антропологија

Л

2

2

6

МЗКН 045

Антропологија на околина

Л

2

2

6

МЗКН 046

Основи на превентивната заштита на наследството

Л

2

2

6

МЗКН 047

Урбано културно наследство

Л

2

2

6

МЗКН 048

Културното наследство, родот и сексуалноста

Л

2

2

6

МЗКН 049

Културно наследство во социјализмот

Л

2

2

6

МЗКН 050

Културни политики во Европа

Л

2

2

6

 ЛИСТА ИЗБОРНИ СЕМИНАРИ

КОД

СЕМИНАР 

Неделен фонд

Број на часови во семестар

Реализација

Кредити

МЗКН 051

1. Семинар од Културното наследство на светот

2

30

ИЕА

6

МЗКН 052

2. Семинар од Менаџмент и заштита на материјално културно наследство

2

30

ИЕА

6

МЗКН 053

3. Семинар од Антропологија на културно наследство

2

30

ИЕА

6

МЗКН 054

4. Семинар од Музејски менаџмент

2

30

ИЕА

6

МЗКН 055

5. Семинар од Менаџмент и заштита на нематеријално културно наследство

2

30

ИЕА

6

 ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА УКИМ

(Листа на изборни предмети од општообразовен карактер од доментот на културното наследство и културниот туризам):

КОД
Предмет

Семестар

Предавања 

Аудиториски вежби 

Кредити

МЗКН 001

1. Вовед во менаџмент и заштита на културното наследство

З

2

2

6

МЗКН 002

2. Основи на менаџментот

З

2

2

6

МЗКН 003

3. Културното наследство на светот

З

2

2

4

МЗКН 004

4. Етнолошки аспекти на културното наследство

Л

2

2

6

МЗКН 005

5. Визуелна култура и уметност 1

Л

2

2

6

МЗКН 006

6. Основи на маркетинг во културата 

Л

2

2

6

МЗКН 007

7. Културното наследство на Балканот

Л

2

2

6

МЗКН 008

8. Социокултурна антропологија 

З

2

2

6

МЗКН 009

9. Визуелна култура и уметност 2

З

2

2

6

МЗКН 010

10. Национални паркови, музеи на отворено и други заштитени подрачја

З

2

2

6

МЗКН 011

11. Маркетинг на културно наследство

З

2

2

6

МЗКН 012

12. Менаџмент и заштита на материјално културно наследство

Л

2

2

6

МЗКН 013

13. Туризам и креативна културна индустрија

Л

2

2

6

МЗКН 014

14. Културно наследство и нови медиуми

Л

2

2

6

МЗКН 015

15. Ресурси при истражувањето на културното наследство

Л

2

2

6

МЗКН 016

16. Културното наследство на Македонија

З

2

2

6

МЗКН 017

17. Менаџмент и заштита на нематеријално културно наследство

З

2

2

6

МЗКН 018

18. Антропологија на културно наследство

З

2

2

6

МЗКН 019

19. Културното наследство и национализмот

З

2

2

6

МЗКН 020

20. Менаџмент на институции од културата во Македонија

Л

2

2

6

МЗКН 021

21. Музејски менаџмент

Л

2

2

6

МЗКН 023

22.Документација и примена на дигитални технологии во документацијата на наследството

З

2

2

6

МЗКН 024

23.Музеологија

З

2

2

6

МЗКН 026

24. Законодавството и заштитата на наследството во Македонија

Л

2

2

6

МЗКН 027

25.  Интегрирана заштита на наследството

Л

2

2

6
[1] Се изведува во времетрање од 10 работни дена во центрите за култура во Република Македонија.

[2] Се избира еден од следниве јазици: англиски, француски, германски, шпански и италијански.

[3] Се изведува во времетраење од 10 работни дена во музејските институции во Реублика Македонија.

[4] Се продолжува со јазикот кој е избран во претходниот семестар.

[5] Се изведува во времетраење од 10 работни дена во установите кои се поврзани со креирањето на културните политики во Република Македонија (Министерство за култура, Управа за заштита на културното наследство и локални самоуправи во Република Македонија).

[6] Се продолжува со јазикот кој е избран во претходните семестри.

СЕМЕСТАР I

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.