Проекти

Истражувачки проекти

2024-2026 „Предизвици и иновативни промени во прегледите за етика во истражувањето“ (Challenges and innovative changes in research ethics reviews – CHANGER, Project 101131683), HORIZON-WIDERA-2023-ERA-01-02. Реализатори: ИЕА во конзорциум со 17 партнери. Раководител на проектот од македонска страна: проф. д-р Љупчо С. Ристески, учесник: м-р Еда Старова-Тахир.

2023 „Дигитализација на збирката на професорката Галаба Паликрушева (1928 - 2009)“, проект организиран од Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје, финансиран од Министерството за култура на РС Македонија за 2023 година. Раководител на проектот: Инес Црвенковска Ристеска.Учесници во проектот: Елизабета Павковиќ и Бојана Мирчевска Чаковска.

2022 „Дигитализација на Збирката на професор Ѓорѓи Здравев (1941 - 2007)“, проект организиран од Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА), ПМФ, УКИМ, Скопје, финансиран од Министерството за култура на РС Македонија за 2022 година. Раководител на проектот: Инес Црвенковска Ристеска. Учесници во проектот: Елизабета Павковиќ и Бојана Мирчевска Чаковска. 

2022-2024 „Етнолошки и антрополошки лексикон на Македонија. Личности и дела“. Проект на ИЕА. Раководител на проектот: проф. д-р Љупчо С. Ристески. Проектот е финансиран од интегративните средства на УКИМ. Учесници во проектот: д-р Љупчо С. Ристески, д-р Мирјана Мирчевска, д-р Илина Јакимовска, д-р Даворин Трпески, д-р Ана Ашталковска Гајтаноска, д-р Инес Црвенковска Ристеска, д-р Виктор Трајановски, Бојана Мирчевска, м-р Елизабета Павковиќ.

2022. „Етнографски извори за Македонија. Етнолошки атлас на СФР Југославија. Етнолошки атлас на СР Македонија. Материјали од Прашалник бр. 4, Прашање бр. 121 – Обичаи пред самата свадба, венци, свадбена оглавка (украси на глава); Истражувачки макропроект, раководител проф. д-р Љупчо С. Ристески. Учесници: м-р Елизабета Павковиќ, Бојана Мирчевска, д-р Виктор Трајановски. Проект од национален интерес во областа на музејската дејност и заштита на нематеријалното културно наследство од Министетрство за култура на РСМ за 2022 година.

2022. „Етнографски извори за Македонија. Етнолошки атлас на СФРЈ. Етнолошки атлас на СР Македонија“ Прашање бр.121. Обичаи пред самата свадба, венци, свадбена оглавка (украси на глава), T. IV, Кн. 1, 2 и 3, проект на ИЕА, раководител проф. д-р Љупчо С. Ристески. Учесници: Еда Старова, Веле Змејковски, Ѓоко Атанасов, Бојана Мирчевска, д-р Виктор Трајановски. Проект од национален интерес во културата од областа на литературата и издавачката дејност за 2021 година.

2021 „Етнографски извори за Македонија. Етнолошки атлас на СФРЈ. Етнолошки атлас на СР Македонија“ Прашање бр.120. Женидбени обичаи до свадбата, T. 3, Кн. 1, 2 и 3, проект на ИЕА, раководител проф. д-р Љупчо С. Ристески. Учесници: Еда Старова, Веле Змејковски, Ѓоко Атанасов. Проект од национален интерес во културата од областа на литературата и издавачката дејност за 2021 година.

2021 - 2025 „Поврзување на теоријата и практичните прашања на миграцијата и религиската разноликост“, (Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity), COST Action CA20107, член на менаџмент Комитетот од РСМ проф. д-р Љупчо С. Ристески

 2020. Етнографски извори за Македонија. Етнолошки атлас на СФР Југославија. Етнолошки атлас на СР Македонија. Материјали од Прашалник бр. 4 – Истражувачки макропроект, проект на ИЕА, раководител проф. д-р Љупчо С. Ристески, учесници: Бојана Мирчевска, Виктор Трајановски. Финансиран проект од национален интерес во културата од областа на музејската дејност и заштита на нематеријалното културно наследство од Министетрство за култура на РМ за 2020 година.

 2020-2021 „КУЛТУРИ И ПОЛИТИКИ НА СЕЌАВАЊЕ: Југоисточно европски и балкански перспективи“ (CULTURES AND POLITICS OF REMEMBRANCE: Southeast European and Balkan Perspectives). Реализатори на проектот: ИЕА, Форум ЗФД, ИНИ. Раководител на проектот од страна на ИЕА: проф. д-р Љупчо С. Ристески. Рецензенти на монографијата: Инес Црвенковска Ристеска и Ана Ашталковска Гајтаноска.

2019. „Дигитален архив за етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕАР). Збирка фотографии на Џоел Мартин Халперн за Македонија“, проект на ИЕА, раководител проф. д-р Љупчо С. Ристески, учесници: Бојана Мирчевска, Виктор Трајановски, Даворин Трпески. Финансиран проект од од национален интерес во културата од областа на музејската дејност и заштита на нематеријалното културно наследство од Министетрство за култура на РМ за 2019 г. година.

Софија-Скопје: секојдневие и празничност во време на пандемија“ и „Софија-Скопје: културна динамика на градските пространства“, билатерални проекти помеѓу Академското етнолошко здружение при Универзитетот во Софија и ИЕА (започнати во 2018, раководител проф. д-р Мирјана Мирчевска, со три одржани конференции)

 2019-2020 „Струмичкиот говор: етно-лингвистички материјали“ - дигитализација, архивирање, транскрипција и објавување на теренски материјали од проф. д-р Коста Пеев, собирани во текот на 1970-тите во Струмица и струмичко

Раководител на проектот: проф. д-р Илина Јакимовска и деветчлен тим на соработници

2017 „Сè пројде: Југославија во спомените на луѓето од Македонија“ [Everything passed: Yugoslavia in the memories of people from Macedonia]. Носители на проектот: Форум цивилен мировен сервис (ForumZFD) , ИЕА и Центар за истражување на национализмот и културата.
Раководителки на проектот од страна на ИЕА: проф. д-р Илина Јакимовска и проф. Ана Ашталковска Гајтановска

2-9/2013
ORGANIZED LABOR AND MIGRANT WORKERS - IN SEARCH OF SUPPORTIVE PRACTICES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE UNION RESPONSES TO MIGRANT LABOUR IN SLOVENIA, AUSTRIA, ITALY CROATIA, SERBIA AND MACEDONIA
Носител на проектот и главен истражувач во Македонија: д-р Љупчо Ристески, вонр. професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Финансиска поддршка: Европска Унија.

2010-2012 
ОБРАСЦИ И ДИЛЕМИ НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ПОМЕЃУ ЕВРОПА И АЗИЈА. ЕТНОГРАФСКА АНАЛИЗА И СПОРЕДБИ НА ПРЕТСТАВИТЕ ЗА ПРОСТОРОТ ВО МАКЕДОНИЈА И СЛОВЕНИЈА
Носител на проектот и главен истражувач во Македонија: д-р Љупчо Ристески, вонр. професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: Проф. д-р Љупчо Ристески, проф. д-р Мирјана Мирчевска, доц. д-р Илина Јакимовска, асс. м-р Даворин Трпески, асс. м-р Елизабета Павковиќ, асс. м-р Ана Ашталковска.
Финансиска поддршка: Министерствата за образование и наука на Македонија и на Словенија.

07-12/2006
МАПИРАЊЕ И СТУДИЈА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА ЗА АДОЛЕСЦЕНТИ ШТО СЕ ПОД НАЈГОЛЕМ РИЗИК ЗА ХИВ/СИДА /СПИ ВО МАКЕДОНИЈА
Носител на проектот и главен истражувач: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Даворин Трпески; Вања Димитриевски, Марија Тошева, Инес Црвенковска Ристеска, Зоран Јорданов, Влатко Деков и Светлана Војновска.
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2004-2006
ЕТНОГРАФИЈА НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА (меѓународен проект)
Носители на проектот: д-р Љупчо Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ, Скопје, Македонија и д-р Рајко Муршич, редовен професор на Одделението за етнологија и културна антропологија (ОЕКА) при Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија. 
Учесници: ИЕА - Скопје: проф. д-р Анета Светиева; доц. д-р Љупчо С. Ристески; доц. д-р Љупчо Неделков; доц. д-р Мирјана Мирчевска и асс. м-р Даворин Трпески. ОЕКА - Љубљана: проф. д-р Рајко Муршич; проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; асс. м-р Боштијан Кравања и асс. м-р Петер Симонич. 
Финансиска поддршка: Министерставата за наука на Република Македонија и на Република Словенија.

07-09/2005
МАПИРАЊЕ МЛАДИНСКИ ПРИЈАТЕЛСКИ СЕРВИСИ
Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Елеонора Стојановиќ.
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2004-2005
ЕВАЛУАЦИЈА НА ВКЛУЧЕНОСТА НА МЛАДИТЕ
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска. 
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2003-2004
ПРАВАТА НА ДЕЦАТА - ЗНАЕЊА, АКТИВНОСИ, ОДНЕСУВАЊА
Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2002-2004
ЕТНОГРАФСКА КАРТА НА МАКЕДОНИЈА
Носител на проектот: д-р Ѓорѓи Здравев, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Благоја Маркоски; доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков; асс. м-р Мирјана Мирчевска и помл. асс. Даворин Трпески.
Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.

2002-2004
ШТО СЕКОЈ АДОЛЕСЦЕНТ ИМА ПРАВО ДА ЗНАЕ - ИСТРАЖУВАЊЕ НИЗ АКТИВНО УЧЕСТВО
Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје. 
Учесници: проф. д-р Анета Светиева; доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.
Финанскиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2000-2004
ЕТНОЛОШКО И КУЛТУРО-АНТРОПОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОРЕЧЕ
Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; д-р Ермис Лафазановски; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска.
Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија. 

2000-2002
МУЗЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ОПРЕМА ВО СТРУМИЧКО И МАЛЕШЕВО И ЗАНАЕТИТЕ ПОВРЗАНИ СО НЕА
Носител на проектот: д-р Крсте Богоески, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска.
Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.

2000-2003
ТРАДИЦИСКИТЕ КУЛТУРИ НА СЛОВЕНИЈА И НА МАКЕДОНИЈА (меѓународен проект)
Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ, Македонија и д-р Божидар Језерник, редовен професор на Одделение за етнологија и културна антропологија, Словенија.
Учесници: Институт за етнологија и антропологија: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска. Одделение за етнологија и културна антропологија: проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; доц. д-р Мирјам Менцеј; доц. д-р Рајко Муршич и Михаела Худеља.
Финансиска поддршка: Министерствата наука на Република Македонија и на Република Словенија.

2000-2001
ЕТНОАНТРОПОЗУМ - ЕЛЕКТРОНСКО СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Уредништво: проф. д-р Анета Светиева, главен и одговорен уредник; асс. м-р Љупчо Ристески - уредник и оперативен менаџер.
Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.

1999
МУЛТИКУЛТУРНИТЕ И ЕТНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕТИРИ ВЕЛЕШКИ СЕЛА
Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ и д-р Ѓорѓе Младеновски, редовен професор на Институт за социологија (ИС) при Филозофскиот факултет од Скопје. 
Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓе Младеновски; асс. м-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и студенти од ИЕА и ИС.
Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.

Забелешка: етнографските материјали од горенаведените проекти се архивирани и се наоѓаат во Архивот за етнолошки и антрополошки ресурси (АЕАР) и Дигиталниот архив за етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕАР) при Институтот за етнологија и антропологија.

more


© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.