Проекти

Истражувачки проекти

Тековен проект (од 2014 - ): „Етнографски извори за Македонија. Етнолошки атлас на СР Македонија“, раководител проф. д-р Љупчо С. Ристески, соработници: м-р Еда Старова Тахир, Веле Змејковски, Ѓоко Атанасов.

2019-2020 „Струмичкиот говор: етно-лингвистички материјали“ - дигитализација, архивирање, транскрипција и објавување на теренски материјали од проф. д-р Коста Пеев, собирани во текот на 1970-тите во Струмица и струмичко
Раководител на проектот: проф. д-р Илина Јакимовска и деветчлен тим на соработници

2017 „Сè пројде: Југославија во спомените на луѓето од Македонија“ [Everything passed: Yugoslavia in the memories of people from Macedonia]. Носители на проектот: Форум цивилен мировен сервис (ForumZFD) , ИЕА и Центар за истражување на национализмот и културата.
Раководителки на проектот од страна на ИЕА: проф. д-р Илина Јакимовска и проф. Ана Ашталковска Гајтановска

2-9/2013
ORGANIZED LABOR AND MIGRANT WORKERS - IN SEARCH OF SUPPORTIVE PRACTICES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADE UNION RESPONSES TO MIGRANT LABOUR IN SLOVENIA, AUSTRIA, ITALY CROATIA, SERBIA AND MACEDONIA
Носител на проектот и главен истражувач во Македонија: д-р Љупчо Ристески, вонр. професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Финансиска поддршка: Европска Унија.

2010-2012 
ОБРАСЦИ И ДИЛЕМИ НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ ИДЕНТИТЕТИ ПОМЕЃУ ЕВРОПА И АЗИЈА. ЕТНОГРАФСКА АНАЛИЗА И СПОРЕДБИ НА ПРЕТСТАВИТЕ ЗА ПРОСТОРОТ ВО МАКЕДОНИЈА И СЛОВЕНИЈА
Носител на проектот и главен истражувач во Македонија: д-р Љупчо Ристески, вонр. професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: Проф. д-р Љупчо Ристески, проф. д-р Мирјана Мирчевска, доц. д-р Илина Јакимовска, асс. м-р Даворин Трпески, асс. м-р Елизабета Павковиќ, асс. м-р Ана Ашталковска.
Финансиска поддршка: Министерствата за образование и наука на Македонија и на Словенија.

07-12/2006
МАПИРАЊЕ И СТУДИЈА ЗАСНОВАНА ВО ЗАЕДНИЦАТА ЗА АДОЛЕСЦЕНТИ ШТО СЕ ПОД НАЈГОЛЕМ РИЗИК ЗА ХИВ/СИДА /СПИ ВО МАКЕДОНИЈА
Носител на проектот и главен истражувач: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Даворин Трпески; Вања Димитриевски, Марија Тошева, Инес Црвенковска Ристеска, Зоран Јорданов, Влатко Деков и Светлана Војновска.
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2004-2006
ЕТНОГРАФИЈА НА МОДЕРНИЗАЦИЈАТА (меѓународен проект)
Носители на проектот: д-р Љупчо Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ, Скопје, Македонија и д-р Рајко Муршич, редовен професор на Одделението за етнологија и културна антропологија (ОЕКА) при Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија. 
Учесници: ИЕА - Скопје: проф. д-р Анета Светиева; доц. д-р Љупчо С. Ристески; доц. д-р Љупчо Неделков; доц. д-р Мирјана Мирчевска и асс. м-р Даворин Трпески. ОЕКА - Љубљана: проф. д-р Рајко Муршич; проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; асс. м-р Боштијан Кравања и асс. м-р Петер Симонич. 
Финансиска поддршка: Министерставата за наука на Република Македонија и на Република Словенија.

07-09/2005
МАПИРАЊЕ МЛАДИНСКИ ПРИЈАТЕЛСКИ СЕРВИСИ
Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Елеонора Стојановиќ.
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2004-2005
ЕВАЛУАЦИЈА НА ВКЛУЧЕНОСТА НА МЛАДИТЕ
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска. 
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2003-2004
ПРАВАТА НА ДЕЦАТА - ЗНАЕЊА, АКТИВНОСИ, ОДНЕСУВАЊА
Носител на проектот: д-р Љупчо С. Ристески, доцент на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.
Финансиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2002-2004
ЕТНОГРАФСКА КАРТА НА МАКЕДОНИЈА
Носител на проектот: д-р Ѓорѓи Здравев, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Благоја Маркоски; доц. д-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков; асс. м-р Мирјана Мирчевска и помл. асс. Даворин Трпески.
Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.

2002-2004
ШТО СЕКОЈ АДОЛЕСЦЕНТ ИМА ПРАВО ДА ЗНАЕ - ИСТРАЖУВАЊЕ НИЗ АКТИВНО УЧЕСТВО
Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје. 
Учесници: проф. д-р Анета Светиева; доц. д-р Љупчо С. Ристески; помл. асс. Даворин Трпески; Вања Димитриевски и Инес Црвенковска.
Финанскиска поддршка: УНИЦЕФ, Македонија.

2000-2004
ЕТНОЛОШКО И КУЛТУРО-АНТРОПОЛОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПОРЕЧЕ
Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; д-р Ермис Лафазановски; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска.
Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија. 

2000-2002
МУЗЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ОПРЕМА ВО СТРУМИЧКО И МАЛЕШЕВО И ЗАНАЕТИТЕ ПОВРЗАНИ СО НЕА
Носител на проектот: д-р Крсте Богоески, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Учесници: проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска.
Финансиска поддршка: Министерство за наука на Република Македонија.

2000-2003
ТРАДИЦИСКИТЕ КУЛТУРИ НА СЛОВЕНИЈА И НА МАКЕДОНИЈА (меѓународен проект)
Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ, Македонија и д-р Божидар Језерник, редовен професор на Одделение за етнологија и културна антропологија, Словенија.
Учесници: Институт за етнологија и антропологија: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓи Здравев; проф. д-р Крсте Богоески; асс. м-р Љупчо Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и асс. м-р Мирјана Мирчевска. Одделение за етнологија и културна антропологија: проф. д-р Божидар Језерник; проф. д-р Змаго Шмитек; доц. д-р Мирјам Менцеј; доц. д-р Рајко Муршич и Михаела Худеља.
Финансиска поддршка: Министерствата наука на Република Македонија и на Република Словенија.

2000-2001
ЕТНОАНТРОПОЗУМ - ЕЛЕКТРОНСКО СПИСАНИЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
Носител на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ - Скопје.
Уредништво: проф. д-р Анета Светиева, главен и одговорен уредник; асс. м-р Љупчо Ристески - уредник и оперативен менаџер.
Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.

1999
МУЛТИКУЛТУРНИТЕ И ЕТНИЧКИ ОСОБЕНОСТИ НА ЧЕТИРИ ВЕЛЕШКИ СЕЛА
Носители на проектот: д-р Анета Светиева, редовен професор на ИЕА при ПМФ и д-р Ѓорѓе Младеновски, редовен професор на Институт за социологија (ИС) при Филозофскиот факултет од Скопје. 
Учесници: проф. д-р Анета Светиева; проф. д-р Ѓорѓе Младеновски; асс. м-р Љупчо С. Ристески; асс. м-р Љупчо Неделков и студенти од ИЕА и ИС.
Финансиска поддршка: Институт Отворено Општество Македонија.
Забелешка: етнографските материјали од горенаведените проекти се архивирани и се наоѓаат во Архивот за етнолошки и антрополошки ресурси (АЕАР) и Дигиталниот архив за етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕАР) при Институтот за етнологија и антропологија.

more


© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.