Библиотека

Развојот на Библиотеката на ИЕА, главно, е резултат на општите процеси кои се случувале во Македонија, а се поврзани со развојот на етнологијата и антропологијата како академски дисциплини на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Со формирањето на Семинарот за етнологија при Филозофскиот факултет уште во 1925 година, започнува да се формира специјализирана збирка публикации од областа на етнографијата, етнологијата и антропогеографијата.

По формирањето на Семинарот за етнографија и етнологија во 1946 година, веќе во следните неколку години, проф. д-р Бранисав Русиќ се зафатил со основање и опремување на библиотеката на Семинарот. Како резултат на преземањето на вишокот книги од Народната библиотека во Скопје, како и со купување книги од сопствени средства, оваа библиотека имала околу 1300 библиографски единици. По укинувањето на Семинарот во 1953 година, односно по издвојувањето на Природно-математичкиот факултет од Филозофскиот факултет во 1958 година, фондот на библиотеката е преселен на Географскиот институт. Во периодот до формирањето на студиите по етнологија на Институтот за географија од 1988 година не е вложувано во набавка на стручна етнолошка литература.

Од започнувањето на работа на Заводот за етнологија при Институтот за географија, па сe до 2005 година е набавувана само најнеопходната домашна и странска литература од областа на етнологијата и антропологијата. По формирањето на Институтот за етнологија и антропологија во 2005 година, се води постапка за добивање на книгите со етнолошка и антрополошка содржина кои останаа на Институтот за географија при ПМФ, кои според библиотечната евиденција, припаѓале на студиите по етнологија.


База на библиотеката на ИЕА - со влез во базата на Библиотеката на ИЕА се овозможува пребарување на библиографските единици. Запишете ја сигнатурата на книгата или нејзиниот бар код за да може библиотекарот веднаш да ја пронајде.


Евидентна книга на библиографски единици со кои располага библиотеката на ИЕА - база на податоци

Во овој фајл е внесен поголемиот дел од библиотечниот материјал во ИЕА. Со отворање на фајлот во Excell можно е да се направи пребарување на книгите на следниов начин. Се отвора документот, се оди со курсорот на било кој дел од документот и се кликнува. Потоа се отвора Edit, па Find. На местото за пребарување се впишува терминот според кој се сака да се направи пребарувањето (презиме на автор, наслов на книга или некој друг клучен збор. При пребарувањето може да се проба и со латинична и со кирилична поддршка за да се проверат сите можности). Откако ќе се пронајде саканата публикација, се запишува инвентарниот број со што полесно книгата може да се пронајде во Библиотеката.


Дипломски работи - Изработени и одбранети дипломски работи на Институтот за етнологија и антропологија во периодот од 2006 до 2015 година.


Магистерски работи - Изработени и одбранети магистерски работи на Институтот за етнологија и антропологија во периодот од 2006 до 2015 година.


Библиотекар:

М-р Елизабета Павковиќ

E-mail: beti.pavkovic@pmf.ukim.mk


Кон НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Скопје© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.