Вонредни професори

д-р Даворин
Трпески

дир. телефон: 02/3249760

davorin@pmf.ukim.mk

© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.