Асистент м-р Виктор Трајановски

Биографија

Основни податоци:

Дата на раѓање: 08.03.1985

Место на раѓање: Охрид, Р. Македонија

Образование:

2016 - Запишан на трет циклус докторски студии на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

2015 - Стекнат степен магистер на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Етнолошко и антрополошко проучување на дервишкиот ред бекташи од село Канатларци, Прилепско.

2010 - Стекнат степен дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Улогата на водата во верувањата и обичаите кај населението од охридскиот регион.

Професионално и академско искуство: 

Од 04/2017 - Асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 06/2015 Технички соработник - Помош при изведување настава и вежби на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 2008-2015 Демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Престои

2013 - Стипендија доделена од Австриското министерство за образование, наука и култура за студиски престој на Одделението за проучување на југоисточна Европа на Универзитетот Карл-Франценс во Грац, Австрија.

© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.