Доцент д-р Виктор Трајановски

Биографија

Основни податоци:

Дата на раѓање: 08.03.1985

Место на раѓање: Охрид, Р. Македонија

Образование:

2020 - Стекнат степен доктор на етнолошки и антрополошки науки на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Етнолошко и антрополошко проучување на дервишкиот ред бекташи во Македонија - доктрина и пракса.

2016 - Запишан на трет циклус докторски студии на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

2015 - Стекнат степен магистер на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Етнолошко и антрополошко проучување на дервишкиот ред бекташи од село Канатларци, Прилепско.

2010 - Стекнат степен дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Улогата на водата во верувањата и обичаите кај населението од охридскиот регион.

Професионално и академско искуство: 

Од 04/2017 - Асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 06/2015 Технички соработник - Помош при изведување настава и вежби на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 2008-2015 Демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Книги

2018 - „Дервишкиот ред халвети-хајати во Охрид“, Центар за етнолошки истражувања и применета антропологија, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

2019 - „Етнолошко и антрополошко истражување на дервишкиот ред бекташи од село Канатларци, Прилепско, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

Престои

2013 - Стипендија доделена од Австриското министерство за образование, наука и култура за студиски престој на Одделението за проучување на југоисточна Европа на Универзитетот Карл-Франценс во Грац, Австрија.

Трудови и конф.

2008 - „Национални традиции и евроинтреграцја“ - Ѓолечица, Република Бугарија, со трудот: Сатирична рефлексија на проблемот на Република Грција со името на Република Македонија.

22-25.4.2010 - 8-ма Меѓународна студентска конференција „Border Crossings” - Задар, Република Хрватска со трудот: Миграции и идентитет - зачувување или губење на некои етнички особености: јазик, обичаи,   лични имиња - примери од македонските иселеници во село Јабука, Република Србија.

10-12.6.2016 - Културно историско наследство и современост - Ѓолечица, Република Бугарија, со трудот: Харабати-баба теќе, исламско културно наследство во Македонија, жртва на негрижата и мета на интерес помеѓу разни групи во исламот.

5.5. 2017 - Годишна конференција 4 семестар, Школа за докторски студии, Институт за македонска литература УКИМ, Скопје, Р. Македонија, со трудот: Карактеристики и современа состојба на бекташкиот дервишки ред во Македонија.

26-29.04.2018 - 16-та Меѓународна студентска конференција "Border Crossings" Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, Скопје, Р. Македонија, со трудот: Fruit salad can be delitious! - The Bektashi order of dervishes as one of the ingredients in religious salad in Republic of Macedonija.

14.05.2018 - Sufism - a bridge between cultures, Sofia, Bulgaria, со турдот: The Bektashi order of dervishes in Macedonia - Historical, geographical, cultural trends and perspectives.

16.05.2018 - Годишна конференција 6-ти семестар, Школа за докторски студии, Институт за македонска литература УКИМ, Скопје, Р. Македонија, со турдот: Поделба во бекташката заедница во Дикмен-баба теќето во Канатларци, Прилепско. 

17-18.05.2019 - Софија-Скопје: културни модели и миграции, Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“ со трудот: Османлискиот изглед на Скопје презентиран низ алатката google my maps.

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.