Втор циклус (мастер студии)

Етнологија и антропологија

 

 

Стручен академски назив: магистер по етнологија и антропологија
Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија
Обем и организација на студиската програма: два семестри
Вкупен број кредити: 60
Решенија за II циклус студии по етнологија и антропологија
Раководител на постдипломските студии: проф. д-р Ана Ашталковска Гајтановска
Е-маил:  ashtalkovska@gmail.com

Студиската програма на вториот циклус академски студии по етнологија и антропологија е едногодишна академска програма, во обем од 60 ЕКТС, наменетa за едукација и оспособување на студентите за научно-истражувачка и стручна работа од областа на етнологијата и антропологијата. По завршување на студиската програма студентите се стекнуваат со академско звање Магистер по етнологија и антропологија и имаат интегрирани знаења неопходни за научно-истражувачка и стручна работа во областа на етнологијата и антропологија. 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти на студиите со самофинансирање. Школарината изнесува 1.500 € (во денарска противредност според средниот девизен курс на НБРМ). Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.

Услови за запишување

Условите и критериумите на конкурсите за запишување на студентите на студиите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Репблика Македонија. На студиите од вториот циклус на Институтот за етнологија и антропологија може да се запишуваат лица со завршен прв циклус студии (со минимум 240 кредити).

Заради стручно и научно профилирање на студентите во одредени специјалности или потесни научноистражувачки полиња, предвидени се повеќе модули на студирање кои се тематски и проблемски определени. Модулите се еднакви за сите насоки на студирање.


Модул 1: Етнологија и антропологија на митот и религијата

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија
Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на митот и религијата
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

         
  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 2: Политичка антропологија

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Политичка антропологија
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60

 

Модул 3: Етнологија и антропологија на материјалната култура

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на материјалната култура
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 4: Етнологија и антропологија на пол/род

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на пол/род
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 5: Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 6: Применета антропологија и антропологија на туризмот

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Применета антропологија и антропологија на туризмот
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 7: Етнологија и антропологија на културното наследство

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Антропологија на културно наследство
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 8: Антропологија на фолклорот

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Антропологија на фолклор
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 9: Економска антропологија

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Економска антропологија
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 10: Етнологија и антропологија на семејство и сродство

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на семејство и сродство
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 11: Етнологија и антропологија на сексуалност

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на сексуалност
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

       

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60

 

Листа на изборни предмети

Код на предметот
Предмет  

 Кредити  
 ЕА II 014  Митологија и религија на старите Словени      6  
ЕА II 015 Старобалкански митологии, религии и култови

6

ЕА II 016 Политичка антропологија на социјализамот и постсоцијализамот

6

ЕА II 017 Економска антропологија на социјалзиам и постсоцијализам

6

ЕА II 018 Етнологија и антропологија на материјалната култура во балкански контекст

6

ЕА II 019 Етнологија и антропологија на облеката

6

ЕА II 020 Семејство и сродство во Македонија и на Балканот

6

ЕА II 021 Антропологија на сексуалност во локалните полово/родови системи     6
ЕА II 022 Етнички идентитет/и во бакански контекст


6
 
ЕА II 023 Теории на идентитет


6
 
ЕА II 024 Антропологија на алтернативен туризам


6
 
ЕА II 025 Антропологија на граѓански активизам


6

ЕА II 026 Современ фолклор


6

ЕА II 027 Фоклор на групи и етнички заедници


6

 

ЕА II 028 Управување и интерпретација на наследството
    6
ЕА II 029 Маркетинг на наследството


6

ЕА II 030 Етнички и религиски заедници во Македонија

6

ЕА II 031                 Локални економски системи во Македонија и на Балканот  
             6           
ЕА II 032 Телесност и сексуалност – современи концепти


         6

ЕА II 033

Традициски практики во сродничките односи и семејството во современ контекст          6

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.