Втор циклус (мастер студии)

Етнологија и антропологија

 
Стручен академски назив: магистер по етнологија и антропологија
Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија
Обем и организација на студиската програма: два семестри
Вкупен број кредити: 60
Целосната програма за II циклус студии по етнологија и антропологија
Раководител на постдипломските студии: проф. д-р Мирјана Мирчевска
Е-маил: miramir@pmf.ukim.mk

 

Студиската програма на вториот циклус академски студии по етнологија и антропологија е едногодишна академска програма, во обем од 60 ЕКТС, наменетa за едукација и оспособување на студентите за научно-истражувачка и стручна работа од областа на етнологијата и антропологијата. По завршување на студиската програма студентите се стекнуваат со академско звање Магистер по етнологија и антропологија и имаат интегрирани знаења неопходни за научно-истражувачка и стручна работа во областа на етнологијата и антропологија. 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти на студиите со самофинансирање. Школарината изнесува 1.500 € (во денарска противредност според средниот девизен курс на НБРМ). Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.

Услови за запишување

Условите и критериумите на конкурсите за запишување на студентите на студиите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука на Репблика Македонија. На студиите од вториот циклус на Институтот за етнологија и антропологија може да се запишуваат лица со завршен прв циклус студии (со минимум 240 кредити).

Заради стручно и научно профилирање на студентите во одредени специјалности или потесни научноистражувачки полиња, предвидени се повеќе модули на студирање кои се тематски и проблемски определени. Модулите се еднакви за сите насоки на студирање.


Модул 1: Етнологија и антропологија на митот и религијата

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на митот и религијата
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 2: Политичка и економска антропологија

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Политичка и економска антропологија
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60

 

Модул 3: Етнологија и антропологија на материјалната култура

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на материјалната култура
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 4: Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и сродство

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и сродство
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 5: Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и етнички процеси
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 6: Применета антропологија и антропологија на туризмот

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Применета антропологија и антропологија на туризмот
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 7: Етнологија и антропологија на културното наследство

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Етнологија и антропологија на културното наследство
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60


Модул 8: Антропологија на фолклорот

   
Код на предметот
I семестар Столб на модулот
Број на часови Кредити  

Етнологија на Македонија  Задолжителен
30
6


Антропологија на фолклорот
Главен модулен предмет
30
6


Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Помошен модулен предмет
30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  Изборен предмет

30
6

  II семестар        

Магистерска работа

150
30

 
ВКУПНО

300
60

Листа на изборни предмети

Код на предметот
Предмет  

 Кредити  
 ЕА II 011  Митологија и религија на старите Словени      6  
ЕА II 012 Старобалкански митологии, религии и култови

6

ЕА II 013 Политичка антропологија на социјализам и постсоцијализам

6

ЕА II 014 Економска антропологија на социјалзиам и постсоцијализам

6

ЕА II 015 Етнологија и антропологија на материјалната култура во балкански контекс

6

ЕА II 016 Етнологија и антропологија на облеката

6

ЕА II 017 Семејни заедници и сроднички односи во Македонија и на Балканот

6

ЕА II 018 Антропологија на сексуалноста     6
ЕА II 019 Етнички идентитет/и во бакански контекст


6
 
ЕА II 020 Теории на идентитет


6
 
ЕА II 021 Антропологија на алтернативен туризам


6
 
ЕА II 022 Антропологија на граѓански културен активизам


6

ЕА II 025 Современ фолклор


6

ЕА II 026 Фоклор на групи и етнички заедници


6

ЕА II 027  Културното наследство и марктингот
    6
ЕА II 028 Културното наследство и идентитетот


6

ЕА II 029 Етнички и религиски заедници во Македонија

6

© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.