Контакт

Природно - математички факултет

Институт за етнологија и антропологија

Ул. „Архимедова“ бр. 3, П.Ф. 162
1000 Скопје, Република Македонија

 

Тел: +389 2 321 66 30 или +389 2 324 97 64
E-mail: iea@pmf.ukim.mk

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.