Контакт

Природно - математички факултет, Институт за етнологија и антропологија

Ул. „Архимедова“ бр. 3, П.Ф. 162
1000 Скопје, Република Македонија

 

Тел: +389 2 321 66 30 или +389 2 324 97 64
E-mail: iea@pmf.ukim.mk
Поставете прашање на Раководителот на ИЕА

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.