Slide background
Практична настава
Slide background
Теренски истражувања
Slide background
Меѓународно призната диплома
Slide background
Настава по ЕКТС и мобилност за студентите
Slide background
Истражување на традицијата
Slide background
Музички настапи
Eтно клуб на отворено
Slide background
Дружење

Мисија на Институтот за етнологија и антропологија

Институтот за етнологија и антропологија има за цел да образува кадри од областа на етнологијата и антропологијата. Исто така, тој се занимава со научно - истражувачка работа поврзана со општите интереси на човекот, општеството и културата. Студиите по етнологија и антропологија им овозможуваат на студентите да се стекнат со општи знаења од областа на етнологијата и антропологијата, но и да ги профилира истите во специјалистички насоки, зависно од нивните желби и општествените потреби.
© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.