Slide background
Практична настава
Slide background
Теренски истражувања
Slide background
Меѓународно призната диплома
Slide background
Настава по ЕКТС и мобилност за студентите
Slide background
Истражување на традицијата
Slide background
Дружење

Мисија на Институтот за етнологија и антропологија

Модерните истражувања од аспект на етнологијата и антропологијата имаат голема примена во целиот свет, независно од тоа дали станува збор за истражувања на традициските култури или современите текови. Акцентот на нашите студии е ставен на луѓето и заедниците кои живеат во Македонија, на Балканот, во Европа и во светот,
нивните специфичности во културата, како и начинот на организирањето во минатото и сега. Современите етнологија и антропологија станаа исклучително разновидни, со широк спектар на субдисциплини. Во таа насока, ориентацијата и фокусот се ставени на етничноста, идентитетот, религијата, културното наследство, политиката, економијата, миграциите, родот, комуникацијата и др. Сите тие на свој начин влијаат врз општествениот и економскиот развојот на државите. Од тие причини, главна цел на секоја земја е да ги развива своите капацитети во етнологијата и антропологијата.Нашите заложби се факултетот, вработените и студентите да соработуваат, затоа што така се постигнуваат најдобрите резултати.
Раководител на Институтот
Проф. д-р Даворин Трпески
© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.