Запишување семестар

Преземете еден од долунаведените формулари, во зависност од програмата по која студирате:

Формулар за запишување семестар според ЕКТС - 2012

Формулар за запишување семестар според ЕКТС - 2018


© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.