Следни испити

29.05.2018  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Политичка антропологија

12.06.2018  09:00

Етнолошка музеологија

Теренска етнологија IV

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

15.06.2018  09:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Теренска етнологија II

Етнологија на Македонци - духовна култура

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.