Следни испити

25.01.2019  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

Термин за 1 декада

Антропологија на религијата

1 декада

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

1 декада

06.02.2019  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Политичка антропологија

Антропологија на популарна култура

Антропологија на културно наследство

15.02.2019  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

2 декада

Антропологија на религијата

2 декада

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

2 декада

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.