Следни испити

24.09.2019  10:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

25.09.2019  11:00

Визуелна антропологија

Сите испити

27.09.2019  09:00

Теренска етнологија II

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.