Следни испити

18.10.2019  09:00

Етнолошка музеологија

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Политичка антропологија

Теренска етнологија IV

Антропологија на популарна култура

Антропологија на културно наследство

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.