Следни испити

25.01.2021  11:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

Етнолошки и антрополошки теории I

Етнологија и антропологија на Македонија III

Интерпретации за Балканот

26.01.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Microsoft Teams

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот Етнолошки и антрополошки теории II.Microsoft Teams

Етнологија и антропологија на Балканот

Microsoft Teams

Економска антропологија

Microsoft Teams

Етнологија на Азија

Microsoft Teams

Етнологија на Кина

Microsoft Teams

Етнологија на Власите во Македонија

Microsoft Teams

27.01.2021  11:00

Историска антропологија

онлајн, Мајкрософт Тимс * се однесува на сите предмети

29.01.2021  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Антропологија на религијата

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Етнологија на Македонци - духовна култура

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

03.02.2021  09:00

Етнолошка музеологија

Microsoft Teams.

Теренска етнологија IV

Microsoft Teams.

Етнологија и антропологија на Америка

Microsoft Teams.

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

Microsoft Teams.

03.02.2021  11:00

Антропологија на пол и род

онлајн, Мајкрософт Тимс * се однесува на сите предмети

04.02.2021  11:00

Социокултурна антропологија

Microsoft Teams

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ II. Microsoft Teams

Етнологија и антропологија на Балканот

Microsoft Teams

Економска антропологија

Microsoft Teams

Етнологија на Азија

Microsoft Teams

Етнологија на Кина

Microsoft Teams

Етнологија на Власите во Македонија

Microsoft Teams

05.02.2021  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Антропологија на религијата

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Етнологија на Македонци - духовна култура

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

Полагањето ќе биде онлајн на Мајкрософт тимс.

05.02.2021  11:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

Етнолошки и антрополошки теории I

Етнологија и антропологија на Македонија III

Интерпретации за Балканот

<< претходно | | следно >>
© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.