Следни испити

25.08.2021  11:00

Етнографија и теренско истражување II

Етнографија и теренско истражување III

Aнтропологија на ислам и христијанство

26.08.2021  09:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

27.08.2021  10:00

Вовед во етнологија и антропологија

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

30.08.2021  11:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

Етнолошки и антрополошки теории I

Етнологија и антропологија на Македонија III

Интерпретации за Балканот

02.09.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Илина Јакимовска, во зависност од ситуацијата со Ковид на Мајкрософт Тимс (со претходна најава) или со физичко присуство. За истото ќе следи известување пред самиот испит.

13.09.2021  11:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

Етнолошки и антрополошки теории I

Етнологија и антропологија на Македонија III

Интерпретации за Балканот

15.09.2021  11:00

Етнографија и теренско истражување II

Етнографија и теренско истражување III

Aнтропологија на ислам и христијанство

16.09.2021  09:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот се однесува на предметот ЕАТ2. Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Економска антропологија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1 или простории на ИЕА.

16.09.2021  11:00

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Илина Јакимовска, во зависност од ситуацијата со Ковид на Мајкрософт Тимс (со претходна најава) или со физичко присуство. За истото ќе следи известување пред самиот испит.

17.09.2021  10:00

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

<< претходно | | следно >>
© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.