Следни испити

25.06.2019  09:00

Политичка антропологија

Антропологија на популарна култура

Антропологија на културно наследство

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

05.07.2019  09:00

Теренска етнологија II

Антропологија на религијата

Етнологија на Македонци - духовна култура

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.