Следни испити

28.01.2020  09:00

Етнолошка музеологија

Теренска етнологија IV

Антропологија на културно наследство

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

29.01.2020  10:00

Социокултурна антропологија

Етнологија и антропологија на Балканот

Економска антропологија

Етнологија на Кина

Етнологија на Власите во Македонија

07.02.2020  10:00

Етнологија на свет I

Етнолошки и антрополошки теории

Антропологија на етничност

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

11.02.2020  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

Политичка антропологија

Антропологија на популарна култура

12.02.2020  11:00

Историска антропологија

Сите предмети, втора декада

14.02.2020  09:00

Вовед во етнологија и антропологија

Антропологија на религијата

Духовна култура на балкански народи и етнички заедници

14.02.2020  10:00

Социокултурна антропологија

Етнологија и антропологија на Балканот

Економска антропологија

Етнологија на Кина

Етнологија на Власите во Македонија

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.