Следни испити

23.05.2022  09:00

Етнологија и антропологија на Македонија I

II колоквиум. ИЕА - слушална 17.

25.05.2022  09:00

Теренска етнологија IV

II колоквиум. ИЕА - слушална 17.

03.06.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески (прва декада). Се полагаат сите испити со физичко присуство.

Антропологија на фолклор

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство.

Етнологија на Македонци - духовна култура

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески. Се полагаат сите испити со физичко присуство.

06.06.2022  10:00

Политичка антропологија

Етнографија и теренско истражување II

Етнографија и теренско истражување III

Aнтропологија на ислам и христијанство

Етнички заедници во Македонија

Испитите се полагаат со физичко присуство.

07.06.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Економска антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

08.06.2022  09:00

Етнологија на Македонци - етнички процеси

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на популарна култура

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на културно наследство

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Македонија I

ИЕА - слушална 17.

09.06.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

Етнолошки и антрополошки теории I

Етнологија и антропологија на Македонија III

Интерпретации за Балканот

17.06.2022  10:00

Визуелна антропологија

Сите испити кај проф. Јакимовска, со физичко присуство.

20.06.2022  11:00

Етнолошки и антрополошки теории

Теренска етнологија III

Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Етнологија на Азија

Етнологија на Африка

Етнологија на Австралија и Океанија

Етнологија на Албанците во Македонија

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Историја на етнологијата во Македонија

Етнолошки и антрополошки теории I

Етнологија и антропологија на Македонија III

Интерпретации за Балканот

22.06.2022  09:00

Етнолошка музеологија

ИЕА - слушална 17.

Теренска етнологија IV

ИЕА - слушална 17.

Етнологија и антропологија на Америка

ИЕА - слушална 17.

Антропологија на социјализам и постсоцијализам

ИЕА - слушална 17.

22.06.2022  10:00

Политичка антропологија

Етнографија и теренско истражување II

Етнографија и теренско истражување III

Aнтропологија на ислам и христијанство

Етнички заедници во Македонија

Испитите се полагаат со физичко присуство.

24.06.2022  10:00

Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки истражувања

Испитен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески (втора декада). Се полагаат сите испити со физичко присуство.

Етнологија на Македонци - духовна култура

Иситен ден кај проф. д-р Љупчо С. Ристески (втора декада). Се полагаат сите испити со физичко присуство.

28.06.2022  10:00

Социокултурна антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнолошки и антрополошки теории

Терминот важи за ЕАТ2. Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија и антропологија на Балканот

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Економска антропологија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија на Азија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија на Кина

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Етнологија на Власите во Македонија

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

Aнтропологија на сексуалност

Кабинет бр.1. Со физичко присуство.

<< претходно | | следно >>
© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.