Поранешни

д-р Ѓорѓи
Здравев

дир. телефон:

д-р Љупчо
Неделков

дир. телефон:

© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.