Технички персонал м-р Елизабета Павковиќ

ПредметиКабинет Библиотека Дир. телефон 023216630 Email betipavko@yahoo.com

Биографија

М-р Елизабета ПАВКОВИЌ, е родена на 5 март 1962 г. во Скопје, каде ги завршила основното и средното образование. Со степен дипломиран етнолог се стекнала во 2002 г. Во 2009 г. ги завршила постдипломските студии на Институтот за етнологија и знтропологија на ПМФ при УКИМ, Скопје, и се стекнала со степен магистер на етнолошки науки, со наслов на магистерскиот труд: „Семеен албум како извор за проучување на идентитетот кај Мијаците“. Од 2004 г. е ангажирана како демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, Скопје. Во 2007 г. е избрана за помлад асистент, а во 2010 г. за асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, Скопје. Учествувала во неколку научноистражувачки проекти. Член е Македонското етнолошко друштво. Од 2014 г. е библиотекар на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Скопје.

 

© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.