Трет циклус (докторски студии)

Етнологија и антропологија

 
Стручен академски назив: доктор по етнологија и антропологија
Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија
Обем и организација на студиската програма: шест семестри
Вкупен број кредити: 180
Раководител на докторските студии: проф. д-р Љупчо С. Ристески
Е-маил: risteski@ukim.edu.mk

Услови за запишување на докторските студии по етнологија и антропологија

  • На студиската програма од третиот циклус докторски студии право за запишување имаат лица кои ги исполнуваат условите цитирани во член 13, 14 и 15 од Универзитетски гласник (година XIII, бр.245, 2. мај 2013 год.). Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

 
  Прва година    I семестар        
Реден бр.
Активност


Кредити


Научно - истражувачка етика со примена и примери во хуманистичките и општествените дисциплини


4


Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери од областа на општествените и хуманистичките дисциплини


4

  Предмет од обука за истражување (универзитетска листа на изборни предмети)     4
  Методи на научно-истражувачка работа во етнологија и антропологија - Предмет од листатата основни предмети     6
  Предмет од листата изборни предмети на студиите од III степен на ИЕА     6
   Предмет од листата изборни предмети на студиите III степен на ИЕА или од листите на докторски студии на УКИМ / Докторски семинар      6  
  ВКУПНО:     30  
Прва година
II семестар
Реден бр.
 Активност
     Кредити  

Eтнолошки и антрополошки теории и антрополошка интерпретација - Предмет од листата основни предметi

6


Предмет од листата изборни предмети на студиите од III степен на ИЕА

6


Докторски семинар со презентација

2

  Самостојно научно истражување за подготовка на тема за докторска дисертација

14

  Годишна конференција со презентација на извештај студиите од III степен на ИЕА

2

  ВКУПНО


30

Втора година
III семестар
Реден бр.
 Активност
     Кредити  

Истражување, подготвување и поднесување пријава за тема за докторска дисертација

28


Докторски семинар со презентација на извештај

2


ВКУПНО


30

Втора година
IV семестар      
 Реден бр.
 Активност      Кредити  
  Работилница за истражувачка практика     3
  Истражување и објавување резултати     25
  Годишна конференција со презентација на извештај     2
  ВКУПНО     30
Трета година
V семестар
Реден бр.
 Активност
     Кредити  

Истражување и објавување резултати

28


Докторски семинар со презентација на извештај

2


ВКУПНО


30

Трета година
VI семестар
 Реден бр.
 Активност
     Кредити  

Работилница за истражувачка практика

3


Истражување и пишување теза

25


Годишна конференција со презентација на извештај

2

  ВКУПНО


30

  ВКУПНО ЗА СИТЕ ТРИ ГОДИНИ


180

Напомена:

1. Првиот изборен предмет  студентот го бира од листата изборни предмети на ИЕА со писмена согласност на менторот;
2. Вториот изборен предмет студентот го бира од листата на изборни предмети на ИЕА како и на други сродни студиски програми на УКИМ или на други Универзитети со писмена согласност на менторот.

Листа на задолжителни основни предмети

Методи на научно - истражувачка работа во етнологијата и антропологијата

Код
Изборен предмет

Реализатор

Кредити
ЕА III 001
Дизајнирање на антрополошко истражување
 

Проф. д-р Љупчо Ристески и Проф. д-р Даворин Трпески

  6
ЕА III 002
Квалитативни истражувања во етнологијата и антропологијата

Проф. д-р Ана Ашталковска Гајтаноска и Доц. д-р Инес Црвенковска Ристеска

6
ЕА III 003
Употреба на извори во етнологијата и антропологијата

Проф. д-р Мирјана Мирчевска и Проф. д-р Илина Јакимовска


6

Листа на задолжителни основни предмети
Етнолошки и антрополошки теории и антрополошка интерпретација

Код
Изборен предмет

Реализатор

Кредити
ЕА III 004
Теоретски парадигми на европската етнологија и антропологија
Проф. д-р Ана Ашталковска Гајтаноска и Доц. д-р Инес Црвенковска Ристеска
6
ЕА III 005
Структурализам

Доц. д-р Ана Ашталковска Гајтаноска и Доц. д-р Инес Црвенковска Ристеска
6
ЕА III 006
Теории и методи на историската антропологија

Проф. д-р Илина Јакимовска и Проф. д-р Мирјана Мирчевска
6
ЕА III 007
Функционална анализа

Проф. д-р Љупчо Ристески и Проф. д-р Даворин Трпески

6
EA III 008
Семиолошка интерпретација

Проф. д-р Мирјана Мирчевска и Проф. д-р Илина Јакимовска

6

Листа изборни предмети

 Код Изборен предмет   Реализатор   Кредити
EA III 009
Антропологија на мит и обред   Проф. д-р Љупчо Ристески   6
EA III 010 Антропологија на идентитети   Проф. д-р Мирјана Мирчевска   6
EA III 011 Антропологија на југоисточна Европа  

Проф. д-р Даворин Трпески

Проф. д-р Илина Јакимовска

  6
EA III 012 Антропологија на телото   Проф. д-р Илина Јакимовска   6
EA III 013 Антропологија на културното наследство и туризмот   Проф. д-р Даворин Трпески   6
EA III 014 Антропологија на Македонија  

Проф. д-р Љупчо Ристески

Проф. д-р Ицко Ѓоргоски

  6

 

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.