Пролетна школа „Социјализмот како културно наследство“ПРОЛЕТНА ШКОЛА „СОЦИЈАЛИЗМОТ КАКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ - ФОРМУЛАР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

РЕГИСТРАЦИЈАТА Е ОТВОРЕНА ДО 30 АВГУСТ 2020 г.

 

Со оглед на најновите случувања во однос на ширењето на „Ковид-19“, ограничувањата наметнати од националните влади, универзитетите и регионалните и локалните власти, координативниот тим на Пролетната школа подготвува две стратегии за организирање на Школата.Прво, со физичко присуство на учесниците, ако тоа го дозволуваат околностите, особено ако има можности за патување од странство и организирање на јавни настани.Второ, он-лајн училиште, преку платформата „Мајкрософт Тајмс“, доколку условите не дозволуваат патување од странство и ако не е дозволено организирање на јавни настани.

Координативен комитет на Пролетната Школа  

Пролетната Школа „Социјализмот како културно наследство. Општество, култура, сеќавања ”е посветена на теми и проблеми поврзани со студиите за наследството, како интердисциплинарно разбирање на материјалната и нематеријалната култура соочена со политичките, регионалните и институционалните рамки што го чинат проучувањето суштинско.Пролетната Школа има за цел да расправа за концептите на временските рамки, автентичноста и оригиналноста како основни концепти на наследството и да  создаде круг заинтересирани за проучување за наследство во во регионот и пошироко во земјите од Централна и Источна Европа за време на социјализмот. Учесниците, исто така, ќе ја истражуваат улогата на културното наследство и музеите во материјализацијата и ширењето на варијациите на локалните идеолошки и симболични концепти за време на социјализмот.Фокусот на Пролетната Школа е главно на наследството, начинот на конзумирање на наследството, управувањето со наследство, неговите економски и општествени придобивки и одржливиот развој.Најрелевантните теми што треба да се дискутираат на Школата се оние за наследството и политиката, бидејќи „да се зборува за наследство е да се зборува за политика“. Наследството е дискурзивно; понекогаш е замислено, потиснато, и селективно. Претставите за наследство може да граничат со идеолошка манипулација. Понекогаш дел од националната историја и културното наследство се сметаат за непримерни, па политичарите се обидуваат, успешно или не, да се држат настрана од тоа, па дури и активно да го уништуваат. Друга релевантна тема што се појавува е она за наследството и носталгијата каде туризмот на културното наследство се критикув за глорификација на наследството, и за погрешно разбирање на минатото, водено од носталгијата.

Пролетната Школа „Социјализмот како културно наследство. Општество, култура, сеќавања“ на учесниците им нуди четири курсеви:

1. Антрополошки пристапи кон разбирање на социјализмот;

2. Култура, економија и општество на социјализмот како културно наследство;

3. Методологија на истражување и техники на терен;

4. Визуелизирање на социјализмот; 

Надоместокот за пролетното училиште е 270 ЕУР (такса за сместување, храна и курсеви, во случај на Сценарио 1);

Пролетната Школа, исто така, нуди 5 делумни стипендии (50% од школарината) за апликантите од земјите од Југоисточна Европа (во случај на сценарио 1).

Пролетната Школа нуди 5 целосни стипендии за апликанти од земјите во регионот: Н. Македонија, Србија, Албанија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина (во случај на сценарио 1);

Организатори: Институт за етнологија и антропологија, Н.Македонија и Македонско студентско етнолошко и антрополошко здружение, Скопје, Н.Македонија

Раководител на Школата: д-р Љупчо С. Ристески, професор на ИЕА

Меѓународен научен и советодавен комитет на Пролетната Школа:

 проф. д-р Љупчо С. Ристески, (Н.Македонија)

проф. д-р Маргарита Карамихова, (Бугарија)

проф. д-р Алики Агелиду, (Грција)

д-р Вјеран Павлаковиќ, (Хрватска)

д-р Арманда Кодра Хиса, (Албанија)

more


© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.