Наставен кадар

Вработени

На Институтот за етнологија и антропологија се вработени 10 лица.

Во наставно-научно и во соработничко звање работат: 

  • 4  редовни  професори,  
  • 2  вонредни  професори,  
  • 1  доцент,
  • 1  асистент. 

Во работата на Институтот учествуваат и:

  • 1 технички соработник,
  • 1 библиотекар,
  • 1 технички секретар.

Исто така, во наставата учествуваат и надворешни соработници од други институти при Факултетот, како и од други факултети при УКИМ.


© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.