Наставен кадар

Вработени

На Институтот за етнологија и антропологија се вработени 10 лица.

Во наставно-научно звање работат: 

  • 5  редовни  професори 
  • 1 вонредeн  професор  
  • 1  доцент  
  • 2 aсистенти

Во работата на Институтот учествуваат и:

  • 1 технички соработник
  • 1 библиотекар

Исто така, во наставата учествуваат, согласно потребите, демострантор, стручњаци од областа, надворешни соработници од други институти при Факултетот, како и од други факултети при УКИМ.


© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.