Реализација на пракса

Потребни документи и постапка за изведување на студентска пракса

Институции со кои Институтот за етнологија и антропологија има склучено договори за за реализација на практична настава за студентите (состојба јануари 2024)

1. Maкедонско студентско етнолошко друштво (МСЕД)
2. НУ Музеј на Македонија - Скопје
3. Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
4. Општинска установа Музеј на град Кратово
5. НУ Завод и музеј - Струмица
6. Национална установа - Ансамбл за народни игри и песни „Танец“
7. Здружение за промоција на женската активност Тииит! Инк.
8. ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп
9. НУ Кинотека на Македонија
10. Центар за истражување на национализмот и културата - Скопје (ЦИНИК)
11. Локална Установа - Народен музеј Велес

ПОСТАПКА

Летната пракса во времетраење не помалку од 30 денови во летниот семестар е задолжителна за студенти од сите студиски програми. Истата се изведува согласно Член 99 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.М. 35/08, ... 24/13) и Правилникот за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите (Сл.весник на Р.М. 120/10)

Студентите истата можат да ја реализираат на самиот Институт за етнологија и антропологија, во државни установи, невладини организации, здруженија на граѓани и др.

Доколку студентот/ката одлучи да ја реализира летната пракса во некоја установа која не се наоѓа на погоре наведениот список потребно е да сугерира случување нов договор за соработка.

Потребни документи за реализирање на летната пракса:

- Сите студенти пред да започнат со летната пракса потребно е да донесат Потврда за отпочнување со студентска пракса пополнета во три примерока кај раководителот на ИЕА;

- По завршување на праксата студентот/ката треба да достави еден примерок Потврда за реализирана студентска пракса, пополнета, потпишана и заверена од институцијата каде се одвивала праксата кај раководителот на ИЕА.

Актуелниот список институции како и сите потребни документи се наоѓаат погоре.


© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.