Реализација на пракса

Институции со кои Институтот за етнологија и антропологија има склучено договори за реализација на практична настава за студентите

Притиснете на линкот и преземете ја листата:

Листа на институции на кои студентите можат да обават пракса.pdf


© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.