Асистент м-р Еда Старова Тахир

Биографија

Образование:

  • 2020 - Запишан трет циклус студии на Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ
  • 2015 - Стекнат степен магистер на науки во антропологија и развој при Лондонската школа за економија и политички науки (London School of Economics and Political Science) во Лондон, на тема: Гези Парк како вид на спонтан развој: ре-имагинација на Турската јавност (Gezi Park as Spontaneous Development: Re-Imagining the Turkish Public)
  • 2014 - Стекнат степен дипломиран етнолог и антрополог на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема:  Антропологија на динамиките на идентитети кај странци кои престојуваат во Република Македонија

Професионало искуство: 

  • Од 12/2021 - Асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
  • 09/2017 - 06/2021 - Стручен соработник на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
  • 11/2015 - 12/2021 - Координатор на курикулум и професор по општествени нуаки во Меѓународни училишта НОВА.

Публикации

  • Starova Tahir, Eda (2022). “Gezi Park as Spontaneous Development: Re-Imagining the Turkish Public”, EthnoAnthropoZoom, Vol. 22, 2022 
  • Starova Tahir, Eda (2022). “The Ethnographer's Ethnicity: A Golden Ticket or a Barrier to the Field in Southeastern Europe”, Teaching Anthropology 2021, Vol.10, No.2, pp.169-177, Apr 20, 2022
  • Старова, Еда (2010) “Thiessen, Ilka, Waiting for Macedonia: Identity in a Changing World, Tabahon, Skopje 2010, ISBN 978-608-4566-03-8”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 9 (September), 143-45. https://doi.org/10.37620/EAZ11900143s. 
  • Старова, Еда (2011) “Светиева Анета (ур.), Етнографија и антрополошка топографија на Скопско во XX век, Музеј на град Скопје, Скопје 2011, ISBN 987-608-233-004-4”. EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум, no. 10 (November), 108-13. https://doi.org/10.37620/EAZ14100109s. 

Престои

2012 - Јагелонски Универзитет, Институт за етнологија и антропологија, студиски престој во рамките на програмата CEEPUS III во Краков, Полска.

Трудови и конф.

2021 - Digitalization in healthcare: transformations in the pandemic, paper delivered at „София–Скопие: всекидневие и празничност по време на пандемия” conference, June 2, 2021.

2018 - The Ethnographer's Ethnicity: A Golden Ticket or a Barrier to the Field in Southeastern Europe, paper delivered at “Teaching and Learning Anthropology and Ethnographyin Eastern and Southeastern Europe: Making Sense of Cultural Difference in Familiar and Unfamiliar Contexts”, May 12-13, 2018, Thessaloniki, Greece

2018 - Gezi Park As Spontaneous Development: Re-Imagining the Turkish Public, paper delivered at 16th Border Crossings Network Student Conference, 2018, Skopje.

2012 - “We’ll have our usual”:  Tradition and Modernity through the Example of the Skopje Teahouses paper delivered at 10th International Border Crossings Network Student Conference, April 26-29, 2012, Istanbul, Turkey.

Др. активности

2022 - Етнограф-истражувач за УНДП Северна Македонија за локални практики на управување со води

2019 - 2020 - Истражувач за ТОПОС Партнершип за антикорупциски наративи во јавноста.

2020 - 2021 - Член на Национален совет за заштита на културно наследство, Министерство за Култура. 

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.