Антропологија на културно наследство

 Антропологија на културно наследство

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 22 Август 2017 во 09:00
  • 05 Септември 2017 во 09:00

    Материјали

© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.