Етнографија и теренско истражување II

Етнографија и теренско истражување II

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 15 Септември 2021 во 11:00 Онлајн
  • 25 Август 2021 во 11:00 Онлајн

    Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.