Редовен професор д-р Мирјана Мирчевска

Биографија

Основни податоци:

Дата на раѓање:19.05.1962

Место на раѓање: Подгорица, Република Црна Гора

Образование:

2004 - стекнат степен доктор на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА) при УКИМ - Скопје на тема: Вербални и невербални етнички симболи во Горна Река.

1995 - стекнат степен магистер на етно-амтрополошки науки на Одделението за етнологија и антропологија при Филозофскиот факуклтет во Белград, Србија.

1987 - стекнат степен дипломиран етнолог на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Професинонално и академско искуство:

Од 2004 - Доцент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Од 1995 - Асистент на Заводот за етнологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Од 1989 - Помлад асистент на Заводот за етнологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Книги

2007 Вербални и невербални етнички симболи во Горна Река, ПМФ - Институт за етнологија и антропологија, Скопје.

Трудови и конф.

2007 kofkokokohjijhniyj

2006 Идентитетот на Горнореканците врз основа на официјалните пописи, Трет меѓународен конгрес на географите, Скопје.

2005 Народната носија на Горнореканците како невербален етнички симбол, Етнолог, 11, Скопје.

2005 Определување на идентитетот врз основа на неколку теории, Етнологија, 3, Музеј на Македонија, Скопје.

2005 За Македонците со исламска религија, Деленици, Гласило на Сојузот на Македонците со исламска религија, бр. 4, година I, Скопје.

2004 Модус на миграции - имиграции, конфесионални и етнички промени во Горна Река, Етнолог, 10, Скопје.

2003 Селата во Горна Река како општествено-економски заедници (The villages as social and economic communities in the region of Gorna Reka), ЕтноАнтропоЗум, бр. 3, Скопје.

2003 Случајна средба, Корени - списание за литература, култура, граѓански прашања и наука, година II, бр. 5, Куманово.

2003 Надгробните споменици и крстови во Кумановско(изложба на Милица Пецевска - Николовска), Корени - списание за литература, култура, граѓански прашања и наука, година II, бр. 5, Куманово.

2002 Надгробните споменици во Порече како невербален етнички показател, International scientific assembly 70 years from the research of Jozef Obrembski in Poreche, Macedonia, Прилеп.

2001 Museum Piyanec - The first open air museum in the Republic of Macedonia, Балканска научно-практическа конференция Природният потенциял и устоичивото развитие на планинските райони, Природен парк Врачански Балкан, Враца, Булгария.

2000 Доселување на Албанците во Струшки Дримкол, Меѓународен етнолошки симпозиум на тема „Миграциите на населението и етничките процеси во Западна Македонија“, Етнолог, 9, Скопје.

2000 Структура и функција на семејната задруга кај Македонците (на примерот на задругата на Блажевски од село Индџиково), Зборник на II Конгрес на географите на Македонија, Охрид.

1999 Етничката структура на населението во Струшки Дримкол, Изворник, бр. 2, Струга.

1998 Masked customs and rites, "The Macedonian times", Independent news and political magazine, Year 5, No. 39.

1997 Традиционаланата исхрана на населението во Струшки Дримкол до средината на XX век, Меѓународен симпозиум „Традициите во исхраната на балканските народи“ одржан во банско, Струмица, Етнолог, 7-8, Скопје.

1995 Василичарските обичаи во село Вевчани, Етнолог, бр. 6, Скопје.

1994 Живелиштата во Струшки Дримкол - континуитет и промени, Етнолог, 4-5, Скопје.

1993 Свадбените обичаи на населението во село Подгорци - Струшко, Етнолог, бр. 3, Скопје.

1992 Етнолошки крактеристики на Власите во Горна Белица, Зборник на Музејот на Македонија, Етнологија, нова серија, бр. 1, Скопје.

1992 Животните обичаи на населението во село Радолишта, Етнолог, бр. 2, Зборник на трудови презентирани на Конгресот на етнолозите на СФРЈ, Скопје.

1989 Народната носија во село Вевчани, географски разгледи, бр. 27, Скопје.

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.