Етнологија на Македонци - материјална култура

Етнологија на Македонци - материјална култура

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 21 Август 2017 во 09:00 МОЖЕ ДА СЕ ЈАВИТЕ ВО БИЛО КОЈ ОД НАВЕДЕНИТЕ ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ВО СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

    Материјали

© 2021. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.