Редовен професор д-р Љупчо С. Ристески

Биографија

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

 

1970

Роден  во Прилеп     

1989/90

Се запишал на Филозофскиот факултет во Белград  (Одделение за  етнологија и антропологија) 

1992/93

Дипломирал, се стекнал со стручно звање: дипломиран етнолог.    

1993/94

Се запишал на интердисциплинарни постдипломски студии по  социо-културна антропологија на истиот Факултет. 

1994

Се вработил како асистент во Институтот за старословенска култура во  Прилеп. Избран во  институтско соработничко звање помлад истражувач           

1995

Избран во институтско соработничко звање - помлад асистент       

1996/97

Одбранил магистерска теза: "Посмртниот обреден комплекс во  традициската култура на Мариово". Стекнал научно академско звање  магистер по социо-културна антропологија. 

1998

Извршена нострификација на дипломата за завршен VII-2 степен  на образование на ПМФ-Скопје и признат академски степен магистер на етнолошки науки 

1998 

Избран во институтско соработничко звање - асистент истражувач. 

1998

Се вработил како асистент при Заводот за етнологија на Институтот за  географија на Природно-математичкиот  факултет на Универзитетот  "Св. Кирил и Методиј" - Скопје 

1999

Прифатена тема за докторска дисертација под наслов: "Категориите простор и време во народната култура на Македонците" (Ментор проф. д-р Анета  Светиева, Одлука на Наставно-научниот совет на ПМФ бр. 07-2168/5,   од 03.03. 1999 г.) 

2002

На 10.05.2002 година успешно јавно ја одбранил докторската дисертација и се   стекнал со научно звање доктор на етнолошки науки 

2002

Избран во наставно-научно звање доцент при Заводот за етнологија на  Институтот за географија на Природно-математичкиот факултет на  Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", за предметите: "вовед во етнологија",  "општа етнологија", "методологија на етнолошките истражувања" и  "теренска етнологија 2".

2007

Избран во наставно-научно звање вонреден професот на Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" за група предмети од етнологија и социо-културна антропологија

2012

Избран во наставно-научно звање редовен професот на Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" за група предмети од етнологија и социо-културна антропологија

Книги

Автор

2005  Категориите Простор и Време во народната култура на Македонците, Матица македонска, Скопје, 1- 459. (Cathegories Space and Time in the Folk Culture of Macedonians), Matica Makedonska, Skopje, 1-459)

 

1999  Посмртниот обреден комплекс во традициската култура на Мариово, Институт за старословенска култура, Прилеп, 1-246. (Posthumous Ritual Complex in the Traditional Culture of Mariovo. Institute of Old Slavonic Culture , Prilep, 1-246).

 

1997 Ракописната заоставштина на Бранислав Русиќ: Прилог кон историјата на етнолошката мисла во Македонија, Крсте Мисирков, Битола, 1-123. (Branislav Rusik’s Manuscript Legacy. Contribution to he History of the Ethnological Thought in Macedonia, Krste Misirkov, Bitola, 1-123)

 

Коавтор

2012 Risteski Ljupco and Armanda Kodra Hysa, Strategies for Creating the Macedonian State and Nation and Rival Projects Between 1991 and 2012, in. Strategies of Symbolic Nation-Building in South Eastern Europe, Ed. Pal Kolsto, Ashgate, 2014, pp. 165-201.

 

1998 Народна митологија на Македонците: Етнографски и фолклорни материјали, Танас Вражиновски, Соработници: Љупчо С. Ристески, Владимир Караџоски, Лола Симоска, Матица македонска - ИСК, Скопје - Прилеп. (Folk Mythology of Macedonians. Ethnographic and Folklore Materials. Tanas Vrazinovski, Collaborators, Ljupco S. Risteski, Vladimir Karadzoski, Lola Simoska, Matica Makedonska – Institute of Old Slavonic Culture, Skopje-Prilep.

 

1998 Народна митологија на Македонците, Танас Вражиновски, Соработници: Љупчо С. Ристески, Владимир Караџоски, Лола Симоска, Матица македонска - ИСК, Скопје - Прилеп. (Folk Mythology of Macedonians. Tanas Vrazinovski, Collaborators, Ljupco S. Risteski, Vladimir Karadzoski, Lola Simoska, Matica Makedonska – Institute of Old Slavonic Culture, Skopje-Prilep.

 

1996 Народна демонологија на Македонците, Танас Вражиновски, Соработници: Љупчо С. Ристески, Владимир Караџоски, Лола Симоска, Матица македонска - ИСК, Скопје - Прилеп. (Folk Demonology of Macedonians. Tanas Vrazinovski, Collaborators, Ljupco S. Risteski, Vladimir Karadzoski, Lola Simoska, Matica Makedonska – Institute of Old Slavonic Culture, Skopje-Prilep.

Уредник

2013 Macedonia. The Political, Social, Economic and Cultural Foundations of a Balkan State, Editors: Victor De Munck, & Ljupco S. Risteski, I.B.Tauris.

2007 Другоста во етнологијата. Уредници Љупчо С. Ристески и Илина Јакимовска, Менора, Балкан Пресс, Скопје. (Otherness in Ethnology. Ed. Ljupco S. Risteski & Ilina Jakimovska, Menora, Balcan Press, Skopje.

Престои

2007

Јагелонски Универзитет. Институт за етнологија и антропологија. Гостин професот во рамки на ЦЕЕПУС програмата „Граници и гранични линии во студиите по антропологија“, 06-22 април 2007

2008

Јагелонски Универзитет. Институт за етнологија и антропологија. Гостин професот во рамки на ЦЕЕПУС програмата „Граници и гранични линии во студиите по антропологија“, 13-19 април 2008

2010

Унверзитет во Гранада, Филозофски факултет, Одделение за социјална антропологија во рамки на програмата JoinEU-SEE, 01.03.до 02.04.2010 година

2010

Универзитет во Загреб, Филозофски факултет, Одделение за етнологија и антропологија во рамки на програмата CEEPUS, 03.05.2010 до 30.05.2010 г.

 

Учество на Конференции, Семинари, летни школи и одрѓани предавања

2012

17th Annual ASN World Convention: The Wages of Nationhood: Conflicts, Compromises, and Costs, Columbia University, NY Sponsored by the Harriman Institute, 19-21 April 2012,  NY, USA, paper  “Monuments and Urban Nationalism. Skopje 2014 Project”.

2012

Меѓународен семинар на македонски јазик, литертура и култура, 22.06.2012. Курс: Етнологија на македонскиот народ

2012

Konisa, Summer School in Anthrop0logy, Ethnography and Somparative Folklore of the Balkans. Konisa, Greece 27/7-9/8/2012

2011

Phenomenology of Folk Religion. Examples from Macedonian Folk Tradition International Balkan Annual Conference, Skopje, Macedonia, 9-13 May.

2011

Remarking Borders, International Conference, Catania, Sicily, 20-21 January 2011. Chair of the Panel 25 – Refashioning of the Balkans and Panel 16 – Translation, Education, Media.

2010

Macedonian north border – politics and reflections. On the memorial center of anti-fascist assembly for the people's liberation of Macedonia (AAPLM) in Pelince, that marks Macedonian recent past, COST Action ISO 803 “Remarking Eastern Borders in Europe: A Network Exploring Social, Moral and Material Relocations of Europe’s Eastern Peripheries”, Berlin 8-9. April 2010.

2009

“We Just Put Off The Peasant Sandals, And Ethnologists Want To Take Them On Again”. Status Of Ethnology In Macedonia During The Period Of Socialism, Alignment with the regime of Communism – 20 years later 

multidisciplinary conference, Sofia, 9-11 November 2009

2009

Предавање „Методолошки пристапи и теренска работа со социјално маргинализирани и тешко достапни групи“. Универзитет во Љубљана, Одделение за етнологија и културна антропологија, 6.1.2009 година.

2009

‘Bulgarian Passports’ – A Possibility for Greater Mobility of Macedonians and/or Manipulating Strategies of Identity, COST Action ISO 803 “Remarking Eastern Borders in Europe: A Network Exploring Social, Moral and Material Relocations of Europe’s Eastern Peripheries”,Manchester, UK, 15-16. 05.2009.

2008

Летна Школа по фолклор, етнологија, антропологија и компаративни студии во Коница, Грција. Предавач. Курс: Етнографија на општествено маргинилизирани групи. Јули-август 2008

2008

International Conference “Folk Culture and Boundaries in the Balkan, Volos 7-8 June, Greece. Paper “Symbols, Mythological And Religious Meanings Of The Village Space Among Balkan Slavic People

2008

Курс Етнологија на Македонците. Семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, август.

2008

Предавање одржано во Етнографски Институт, САНУ. „Terenski rad medju nepostojecim ljudima. Etnografija drustveno marginalizovanih grupa“.  Белград, 10.11.2008 г.

2007

Rethinking Crossroads: Macedonia in a Global Context, 31 March 2007, Center for East European and Russian/Eurasian Studies, University of Chicago, USA.

2007

Ethnography of "Socially Marginalized Groups". Mapping and Community Based Research Study on Most At-Risk Adolescents to HIV/AIDS/STIs in Macedonia. Methodological Issues во. Antropologija postsocijalizma : zbornik radova / uredio Vladimir Ribic – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 172-200.

 

2007

Речник на народна терминологија од Голо Брдо, Голо Брдо, Живот на граница, Скопје.

Трудови и конф.

2015

Ljupčo Risteski, Ilina Jakimovska, Skopje, Against All Odds: Auto-Reflexive Reconstructions of the Development of Ethnology and Anthropology as Academic Disciplines in the Republic of Macedonia (since 1990), in. Ethnologia Balkanica, Journal for Southeast European Anthropology, Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas Journal d’ethnologie du sud-est européen, Volume 17/2014 (published 2015), Changing Paradigms. The State of the Ethnological Sciences in Southeast Europe, Edited by Klaus Roth, LIT-Verlag 2015, 388 p., ISSN 1111-0411, ISBN 978-3-643-90621-2

2013

Risteski S. Ljupco and Dimova Rozita, Between Folklore, Geography and Ethno-Nationalism: Ethnology in Macedonia During and After Socialism. In. The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991. Edited by Aleksandar Boskovic, Chris Hann. Lit Verlag, 2013, 273-291.

2013

Stratejgit per formimin e shtetit dhe te kombit maqedonas dhe projektet kundershtare (1991-2012), coautored with Kodra Hysa Armanda, in.  Kobmformimi simbolik ne evropen juglindore/ red. Vjollca Krasniqi, Qndra per Hulumtime dhe Politike Gjinore, Prishtine, pp.267-324

2012

Die Torbeshen in Makedonien,  vo. Religion & Gesellschaft in Ost und West, RGOW 4/2012, 22-24.

2011

Митско-религиските и општествено-економските аспекти на културната топографија на традициското село по примери од Скопско, во. Етнографија и антрополошка топографија на Скопско во ХХ век, Ур. Анета Светиева, Музеј на град Скопје, 101-119.

2011

Josef Obrebski's Anthropological Research on Macedonia, in. Етноантрополошки проблеми год. 6, св. 4/2011, Одељење за етнологију и антропологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, Београд, 837-858

2011

Himalajsko, a naše. Postsocijalistička saga o makedonskom kraljevstvu na Himalaji, Horor, porno, ennui. Kulturne prakse postocijaliyma, Ur. Ines Prica, Tea Škokič, Zagreb, 71-92.

2010

Предговор на книгата на Илка Тисен, Чекајќи ја Македонија. Идентитет во свет кој се менува, Табахон, 5-11.

2010

Предговор на книгата на Кит Браун, Минатото под прашање. Модерна Македонија и неизвесностите на нацијата, Евро Балкан Пресс и МЕД, xi-xxiii.

2010

Phenomenology of Folk Religion. Examples from Macedonian Folk Tradition, OlvasÙ. Studies in Honour of G«bor Barna on His 60th Birthday, Szeged, 724-733.

2010

Essay on Festivities. Transformation of the Holiday Calendar in the Republic of Macedonia from 1991 until the Present, ЕтноАнтропоЗум/EthnoAnthropoZoom 

2009

Признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква (МПЦ) како прашање на македонскиот национален идентитет, ЕтноАнтропЗум/EthnoAnthropoZoom 4/2004, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ,УКИМ, Скопје 144-190.

2009

Dynamika toüsamoíci TorbeszÙw w Republice Macedonii, vo. S·siedztwo w obliczu konfliktu. Relacje spoÓeczne i etniczne w zachodniej Macedonii, Red. Karolina Karolina Bielenin – Lenczowska, IEAK, Warszawa, 179-191.

2009

Assaig sobre les festes: transformació del calendari festui a la República de Macedònia des del 1991 fins l’actualitat. Во Revista d’ethnologia de Catalunya, No.34, Barcelona 34-43.

2008

The Category of Linear (Historical) Time in the Traditional Culture of Macedonians, Space and Time in Europe: East and West, Past and Present, Ljubljana, 199-212.

2008

За истражувањето на народната култура, Гласник Етнографског Института, САНУ, LVI, Књ.1, Београд, 71-86.

2007

Живот на граница, Голо Брдо - Живот на граница, Ур. Анета Светиева, IEA – ME Д Skopje, 2007, 26-34

2007

Речник на народна терминологија од Голо Брдо, Голо Брдо- Живот на граница, Ур. Анета Светиева, IEA – MED, Skopje, 2007, 134-146.

2007

Ethnography of "Socially Marginalized Groups". Mapping and Community Based Research Study

on Most At-Risk Adolescents to HIV/AIDS/STIs in Macedonia. Methodological Issues во. Antropologija postsocijalizma : zbornik radova / uredio Vladimir Ribic – Beograd : Srpski genealoški centar : Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta, 172-200.

2007

МИ-АНОВА Енциклопедија. Општа и македонска (во четири тома), МИ-АН, Скопје, коавтор на 130 одреденици од областа на етнологијата и антропологијата.

2006

Categories of “Evil Dead” in Macedonian Folk Religion, Demons, Sprits, Withes, Vol II, Christian Demonology and Popular Mythology, Ed. Eva Pocs and Gabor Klaniczay, CEU Press, Budapest – New York, 181-198.

2005

Traditional Healers in Poreče From the Time of Joseph Obrebski to the Present Day, Post-Yugoslav Lifeworlds : Between Tradition and Modernity, Results of the Slovenian/Macedonian Ethnological and Anthropological Research Project 2000-2002, Ljubljana, 133-143.

2005

Telo in duša: o človeškem telesu v ljudski kulturi Makedoncev, Slovenski Etnografski Muzej, Etnolog 15, 2005, 151-160.

2004

Културна топографија на човечкото тело / Kultural Topography of the Human Body, tnoAntropoZum/EthnoAnthropoZoom 4/2004, Завод за етнологија, ПМФ, Скопје 88-120.

2004

Поимањето на цикличното време во народната култура на Македонците, 6-та Зимска Школа по астрономија, Македонско астрономско друштво, 56-70.

2004

An Achievements of Ethnology in Investigation Folk Religion and Mythology inMacedonia, Ethnology of religion, Akademiai Kiado, Budapest, 175-190.

2004

The Death and the Laughter, Simposia Caiete de Etnologie si Antropologie, CentrulCreatiei Populare Dolj, Craiova, 199-209.

2003

Cultural Topography of the Human Body, Symposia caiete de Etnologie si Antropologie 2003. Centrul Creatiei populare Dolj, Craiova, 377-391. 

2002

Народните исцелителки од Порече од времето на Јозеф Обрембски до денес, 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Македонија, Институт за старословенска култура - Прилеп, Прилеп, 111-120. (Woman Healers  from the Region fo Poreche from the time of J. Obrebski's investigations tilll nowadays. 70 anniversary from the time J. Obremski investigated in Macedonia, Institute of Old Slavonic Culture, Prilep, 111-120)

2002

The Women in Macedonian Folk Culture, Gender Relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century, Zur Kunde Sudosteuropas - Band II/33, Belgrade - Graz, 91-114.

 


 

 

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.