Вонреден професор д-р Ана А. Гајтаноска

Биографија

Датум на раѓање: 14.01.1979

Место на раѓање: Охрид, Македонија

Образование:

2012 - стекнат степен доктор на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА) при УКИМ - Скопје, на тема: Антропологија на интимноста во македонската народна култура.

2008 – Стекнат степен магистер на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија при УКИМ - Скопје, на тема: Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на Струшки Дримкол.

2002 – Стекнат степен дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија при УКИМ - Скопје, на тема: Предбрачни сексуални односи во народната култура на Порече – табу тема и реална состојба.

Професионално и академско искуство:

Од 2017 - Вонреден професор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Од 2012 – Доцент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Од 2011 - Асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Од 2008 - Помлад асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Од 2006 - Демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Книги

2017 „Сè пројде: Југославија во спомените на луѓето од Македонија“ (ко-уредник заедно со Даниел Бернхардт, Дарко Стојанов, Илина Јакимовска и Јана Коцевска), Форум Цивилен Мировен Сервис програма за Македонија, ИЕА и Центар за истражување на национализмот и културата, Скопје.

2016 „Антропологија на интимноста во македонската народна култура“, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

2014 „За етнологијата... Безброј прагови сме преминале... За Анета Светиева“, редакција: Љупчо С. Ристески и Ана Ашталковска Гајтаноска, ИЕА, Скопје.

2009 „Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на Струшки Дримкол“, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

2009 „Социјални и духовни аспекти на материјалната култура“, главен и одговорен уредник проф. д-р Анета Светиева, уредник и оперативен менаџер Ана Ашталковска, ИЕА ПМФ, УКИМ, Скопје.

Трудови и конф.

Објавени трудови:

2017 Јакимовска Илина и Ана Ашталковска Гајтаноска, Старост-грдост: етнографски белешки за бездетните старци во Република Македонија, во ЕтноАнтропоЗум бр. 16, Скопје ИЕА (130-146).

2017 The Daughter who Gave up her Inheritance: Ethnography of Women’s Inheritance Rights and their Application in Contemporary Macedonian Context, in: Etnoantropološki problemi, Vol 12 Is. 2 (n.s.) Beograd (603-618).

2017 The concept of excellence and me, in: Against all odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Practice, Risteski S. Ljupcho (ur.), IEA, PMF, Skopje (во печат).

2016 Есеј за современите патриоти во Македонија во 2016 година! во: ЕАЗ 15, ИЕА, Скопје (178-210).

2015 Кратка забелешка за ултимативниот доказ во квалитативните истражувања во македонски контекст, во: ЕАЗ 14, ИЕА, Скопје (98-124).

2015 Женска интимност во теренските истражувањаМетодолошки и технички аспекти, во: ЕтноАнтропоЗум 13, ИЕА, Скопје (108-130).

2014 Аспекти на интимноста во македонската народна култура, во: За етнологијата... Безброј прагови сме преминале... За Анета Светиева, редакција Љупчо С. Ристески, Ана Ашталковска Гајтаноска, ИЕА, Скопје (79-108). 

2013 Идентификација на „информаторите“ и терминолошки дилеми, во Етнолог бр. 15, МЕД, Скопје (129-140).

2011 Како нештата станаа комплицирани? - Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето, во ЕтноАнтропоЗум бр. 7, ИЕА, Скопје (10-63).

2009 Јавното мислење и озборувањето како санкција во народната култура на Струшки Дримкол, Етнолог бр. 12-13, МЕД, Скопје (177-186).

2009 Statusy plci kulturowej wsród Macedonskojezucznych Muzulmanów w regionie Struški Drimkol. Sasiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje spoleczne i etniczne w zachodniej Macedonii, Warszawa (33-41).

2008 Gossiping and speculating in the folk culture of Strushki Drimkol достапно на:  http://www.kula.si/CasopisKula/teksti/druga_stevilka/pdf%20verzije/ashtalkovska_gossiping_and_speculating.pdf во: KULA, списание на Словенечкото етнолошко и антрополошко здружение, достапно на: www.kula.si.

2008 Патријархатот е виновен за сè, ЕтноАнтропоЗум, бр. 5, ИЕА, Скопје (170-187).

2006 Предбрачни сексуални односи во народната култура на Голо Брдо - табу тема и реална состојба, Голо Брдо живот на граница, ИЕА, Скопје (93 – 107).

2005 Авторефлексивен пристап кон сродничките односи, Етнолог бр. 11, МЕД, Скопје (195-206).

2004 Охридски снаи, во: Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2004 Охридски рецепти, во: Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2004 Баба Нада рибарката, биографија, во: Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2004 Чекуш, биографија, во Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2002 Раѓање – Плет, Живо наследство, мултимедијално издание на Македонското студентско етнолошко друштво, Скопје.

2002 Предбрачни сексуални односи во народната култура на Порече – табу тема и реална состојба, во: 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Македонија, Прилеп (411-425).

2001 Жената неротка и односот на традиционалната селска заедница кон неа, ЕтноАнтропоЗум бр. 1, ИЕА, Скопје (248-269).

1999 Обичаи при раѓање, во рамките на проектот Мултикултурните и етничките особености на четири велешки села: Г. Врановци, Теово, Мелница и Ореше; www.iea.pmf.ukim.edu.mk.

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.