Редовен професор д-р Ана Ашталковска Гајтаноска

Биографија

Датум на раѓање: 14.01.1979

Место на раѓање: Охрид, Македонија

Образование:

2012 - стекнат степен доктор на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија (ИЕА) при УКИМ - Скопје, на тема: Антропологија на интимноста во македонската народна култура.

2008 – Стекнат степен магистер на етнолошки науки на Институтот за етнологија и антропологија при УКИМ - Скопје, на тема: Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на Струшки Дримкол.

2002 – Стекнат степен дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија при УКИМ - Скопје, на тема: Предбрачни сексуални односи во народната култура на Порече – табу тема и реална состојба.

Професионално и академско искуство:

Од 2022 - Редовен професор на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

Од 2017 - Вонреден професор на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

Од 2012 – Доцент на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

Од 2011 - Асистент на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

Од 2008 - Помлад асистент на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

Од 2006 - Демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во Скопје.

Книги

2021 „Од етноцентризам кон хуманизам - доминантните изрази во македонската фолклористика, етнологија и антропологија низ историјата“, Скопје.

2021 Ашталковска Гајтаноска Ана и Александра Ристовски (ур.). Даут и Хари, едиција: Живите легенди на Скопје, Македонско студентско етнолошко друштво, Скопје 2021.

2019 Ашталковска Гајтаноска Ана и Андреј Татарчевски (ур.). Перса и Шупак, едиција: Живите легенди на Скопје, Македонско студентско етнолошко друштво, Скопје 2019.

2019 Дарко Стојанов, Јана Коцевска, Влора Речица, Даниел Бернхардт, Ана Ашталковска Гајтаноска и Илина Јакимовска (ур.). Навраќање кон 2001, ИЕА, ЦИНИК, ФорумЗФД, Скопје 2019.

2017 „Сè пројде: Југославија во спомените на луѓето од Македонија“ (ко-уредник заедно со Даниел Бернхардт, Дарко Стојанов, Илина Јакимовска и Јана Коцевска), Форум Цивилен Мировен Сервис програма за Македонија, ИЕА и Центар за истражување на национализмот и културата, Скопје.

2016 „Антропологија на интимноста во македонската народна култура“, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

2014 „За етнологијата... Безброј прагови сме преминале... За Анета Светиева“, редакција: Љупчо С. Ристески и Ана Ашталковска Гајтаноска, ИЕА, Скопје.

2011 Уредник на ЕтноАнтропоЗум бр. 7 ИЕА, Скопје, на тема: Методолошки и епистемолошки аспекти на современото теренско истражување во Македонија – рефлексивни размислувања.

2009 „Озборувањето како механизам за социјална контрола во народната култура на Струшки Дримкол“, Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.

2009 „Социјални и духовни аспекти на материјалната култура“, главен и одговорен уредник проф. д-р Анета Светиева, уредник и оперативен менаџер Ана Ашталковска, ИЕА ПМФ, УКИМ, Скопје.

Трудови и конф.

Објавени трудови:

2022 Тешкотии во надминувањето на етноцентризмот кај македонските студенти по етнологија и антропологија, ЕтноАнтропоЗум бр. 22, Скопје ИЕА (116-139). Struggles to overcome ethnocentrism of ethnology and anthropology students (117-139).

2021 Авторски патриотизам на Балканот, ЕтноАнтропоЗум бр. 21, Скопје ИЕА 2021 (10-37). Authors’ Patriotism on the Balkans, EthnoAnthropoZoom 21, IEA, Skopje (11-37).

2021 Предбрачни сексуални односи во народната култура на Порече – табу тема и реална состојба, во Етнолошко и културноантрополошко проучување на Порече,  уредници Љупчо С. Ристески, Анета Светиева, ЦЕИПА, Скопје 2021 (281 – 353).

2021  Ana Aštalkovska Gajtanoska and Ilina Jakimovska, No Country for Old People, Ethnography of Traditional and Contemporary Conceptualizations of Old Age in Rural North Macedonia, Dagmar Gramshammer-Hohl, Oana Hergenröther (eds.) Foreign Countries of Old Age East and Southeast European Perspectives on Aging, transcript Verlag, Bielefeld, 2021 (111-126).

2020 „Националната припадност на народното творештво“ – по примери од списанието „Македонски фолклор“ и неговите изданија во периодот од 1968 го 1991 година, ЕтноАнтропоЗум 20, Скопје 2020 (62-90). “The nationality of folklore” – illustrated by examples from the journal “Macedonian folklore” and its publications from 1968 until 1991, EthnoAnthropoZoom 20, Skopje 2020 (pp. 63-91).

2019 Фолклористички интерпретации за народностите во социјализмот – со посебен осврт на албанската народност, Македонски фолклор, Списание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Година XL, Број 76, Скопје (119-133).

2019 Македонско-бугарски академски односи во времето на социјализмот: според примери од списанието „Македонски фолклор“, во: София  – Скопие: културни модели и миграции, уредници: Надежда Иванова, Стамен Кънев, Марина Яниславова, Божидар Първанов, Академично етноложко сдружение, София (13-40).

2019 Фолклористички интерпретации за „македонската жена“ (според примери од списанието Македонски фолклор и неговите изданија од 1968 до 1991 година), Македонски фолклор, Списание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Година XLI, Број 75, Скопје (135-144).

2018 (Зло)употреба на националното. Различни перспективи за задачите на „националните“ научни дисциплини во Македонија, Македонски фолклор, Списание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Година XL, Број 73, Скопје (67-80).

2017 Јакимовска Илина и Ана Ашталковска Гајтаноска, Старост-грдост: етнографски белешки за бездетните старци во Република Македонија, во ЕтноАнтропоЗум бр. 16, Скопје ИЕА (130-146).

2017 The Daughter who Gave up her Inheritance: Ethnography of Women’s Inheritance Rights and their Application in Contemporary Macedonian Context, in: Etnoantropološki problemi, Vol 12 Is. 2 (n.s.) Beograd (603-618).

2017 The concept of excellence and me, in: Against all odds: Ethnology and Anthropology between Theory and Practice, Risteski S. Ljupcho (ur.), IEA, PMF, Skopje (во печат).

2016 Есеј за современите патриоти во Македонија во 2016 година! во: ЕАЗ 15, ИЕА, Скопје (178-210).

2015 Кратка забелешка за ултимативниот доказ во квалитативните истражувања во македонски контекст, во: ЕАЗ 14, ИЕА, Скопје (98-124).

2015 Женска интимност во теренските истражувањаМетодолошки и технички аспекти, во: ЕтноАнтропоЗум 13, ИЕА, Скопје (108-130).

2014 Аспекти на интимноста во македонската народна култура, во: За етнологијата... Безброј прагови сме преминале... За Анета Светиева, редакција Љупчо С. Ристески, Ана Ашталковска Гајтаноска, ИЕА, Скопје (79-108). 

2013 Идентификација на „информаторите“ и терминолошки дилеми, во Етнолог бр. 15, МЕД, Скопје (129-140).

2011 Како нештата станаа комплицирани? - Некои методолошки и етички прашања околу истражувањето на озборувањето, во ЕтноАнтропоЗум бр. 7, ИЕА, Скопје (10-63).

2009 Јавното мислење и озборувањето како санкција во народната култура на Струшки Дримкол, Етнолог бр. 12-13, МЕД, Скопје (177-186).

2009 Statusy plci kulturowej wsród Macedonskojezucznych Muzulmanów w regionie Struški Drimkol. Sasiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje spoleczne i etniczne w zachodniej Macedonii, Warszawa (33-41).

2008 Gossiping and speculating in the folk culture of Strushki Drimkol достапно на:  http://www.kula.si/CasopisKula/teksti/druga_stevilka/pdf%20verzije/ashtalkovska_gossiping_and_speculating.pdf во: KULA, списание на Словенечкото етнолошко и антрополошко здружение, достапно на: www.kula.si.

2008 Патријархатот е виновен за сè, ЕтноАнтропоЗум, бр. 5, ИЕА, Скопје (170-187).

2006 Предбрачни сексуални односи во народната култура на Голо Брдо - табу тема и реална состојба, Голо Брдо живот на граница, ИЕА, Скопје (93 – 107).

2005 Авторефлексивен пристап кон сродничките односи, Етнолог бр. 11, МЕД, Скопје (195-206).

2004 Охридски снаи, во: Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2004 Охридски рецепти, во: Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2004 Баба Нада рибарката, биографија, во: Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2004 Чекуш, биографија, во Слевање на маргините, градовите на Македонија, Охрид.

2002 Раѓање – Плет, Живо наследство, мултимедијално издание на Македонското студентско етнолошко друштво, Скопје.

2002 Предбрачни сексуални односи во народната култура на Порече – табу тема и реална состојба, во: 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Македонија, Прилеп (411-425).

2001 Жената неротка и односот на традиционалната селска заедница кон неа, ЕтноАнтропоЗум бр. 1, ИЕА, Скопје (248-269).

1999 Обичаи при раѓање, во рамките на проектот Мултикултурните и етничките особености на четири велешки села: Г. Врановци, Теово, Мелница и Ореше; www.iea.pmf.ukim.edu.mk.

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.