Етнологија на Африка

Етнологија на Африка

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 12 Јануари 2018 во 11:00
  • 26 Јануари 2018 во 11:00
  • 31 Август 2018 во 11:00
  • 18 Септември 2018 во 11:00

    Материјали

© 2019. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.