Историска антропологија

Историска антропологија

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 18 Ноември 2019 во 11:00 Прв колоквиум
  • 18 Декември 2019 во 11:00 Втор колоквиум од предметите Историска антропологија, Семиологија и Антропологија на пол и род
  • 27 Јануари 2020 во 11:00 Сите предмети, прва декада
  • 12 Февруари 2020 во 11:00 Сите предмети, втора декада

    Материјали

© 2020. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.