Стручен соработник Бојана Мирчевска - Чаковска

Биографија

Основни податоци:

Дата на раѓање: 16.01.1985

Место на раѓање: Скопје, Р. Македонија

Образование:

2008- Стекнат степен дипломиран етнолог на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Предзнаци на смртта во Драчево.

Професионално и академско искуство: 

Од 07/2017 - Виш лаборант за етнолошка архива на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 06/2015 Технички соработник - Помош при изведување настава и вежби на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Од 2009-2015 Демонстратор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.


 

© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.