Етнолошка музеологија

Етнолошка музеологија

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 24 јануари 2023 во 09:00 ИЕА - слушална 17.
  • 13 април 2022 во 09:00 Априлска испитна сесија. ИЕА - слушална 17.

    Материјали

© 2023. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.