Соопштенија

15 октомври 2017

Награден конкурс за фотографија, ликовни и литературни творби

Институтот за етнологија и антропологија организира награден конкурс за фотографија, ликовни и литературни творби помеѓу учениците заради популаризирање на етнолошкото и антрополошкото културно наследство во Република Македонија.

 На конкурсот можат да учествуваат сите средни училишта во Скопје, и тоа на следниве теми:

 1. Мултикултурните одлики на мојата татковина;
2. Фолклорот и народниот живот во Македонија;
3. Младински супкултури; градот и животот на младите;
4. Скопје - градот мој

Сите учесници можат да се натпреваруваат во следните категории:
1. Фото-есеј (eдна или повеќе фотографии)
2. Ликовни творби
3. Литературни творби

Може да се учествува индивидуално и/или групно, заедно со предметните наставници по ликовно и музичко образование, мајчин јазик, историја, граѓанско општество и други соодветни предмети. 

Конкурсот трае од 15 октомври од 5 декември 2017. 

Комисија составена од професори од ИЕА и од училиштата ќе ги избере најдобрите дела. Потоа ќе биде организиран посебен настан и изложба на делата во некои од училиштата и во Институтот.  Вклучените училишта, ученици и наставници-ментори ќе добијат потврди за учество.

Творбите, индивидуално или групно да се испраќаат на адреса: Институт за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет, ул. Архимедова бр. 3, П.Ф. 162, 1000 Скопје, со назнака: За награден конкурс на ИЕА.
Дополнителни информации можат да се добијат на risteski@ukim.edu.mk


| 1 | 2 | 3 | 4 | следно >>
© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.