Асистент м-р Александар Мешков

Биографија

Образование:

  • 2022 - Запишан трет циклус студии на Институтот за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ
  • 2013 - Стекнат степен магистер на историски науки на Институтот за национална историја, отсек „Историја на култовите и религиите во Македонија“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Култот и традицијата на светите анахорети во Македонија.
  • 2011 - Стекнат степен дипломиран етнолог и антрополог на Институтот за етнологија и антропологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на тема: Историски и транскултурен приказ на толкувањето на соништата со примери од македонската традициска и современа култура.

Професионално искуство: 

  • Од 10/2022 - Асистент на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
  • 12/2021 - 09/2022 - Виш лаборант за визуелна антропологија и музеологија на ПМФ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

 

© 2024. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.