Надворешен соработник д-р Никола Хаџи-Петрушев

© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.