Збирка „Тома Леов“

Дел од оставнината на Тома Леов (1922 - 2004), дипломиран етнолог и долгогодишен директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ во Скопје, која беше подарена на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ во 2015 година, содржи над 100 илустрирани монографи од областа на историјата, уметноста, народната уметност и музиката. Исто така, застапени се и одреден број репродукции на уметнички дела, ЛП грамофонски плочи со народни песни и танци, како и етнографски материјали во ракопис.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.