Збирка „Проф. д-р Галаба Паликрушева“

Во 2017 библиотеката на Институтот се збогати со голем дел од приватната збирка на книги на проф. д-р Галаба Паликрушева (1928 - 2009), долгогодишен директор на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје. Повеќето од над 600-те наслови се однесуваат на дела со историска, етнографска и етнолошка проблематика. Меѓу нив доминираат публикации поврзани со истражувањата на етничкиот идентитет, особено на идентитетот на припадниците на исламската религија во Македонија и на Балканот. Најголем дел од изданијата се на македноски јазик, но значителен дел од нив се и на турски и на руски јазик.  Освен тоа, збирката содржи и значајни истражувачки материјали во ракопис, како и документи.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.