Збирка „Проф. д-р Анета Светиева“

Збирката којашто во 2013 година ја подари д-р Анета Светиева, професор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ  при УКИМ, содржи повеќе од 400 наслови од етнолошка и антрополошка литература. Особено се значајни мошне ретките и постари изданија од најпознатите истражувачи на народниот живот на Балканот од почетокот на XX век. Дел од збирката, исто така, се и голем број фотографии, белешки и разновидна документација создавана за време на нејзината истражувачка работа во областа на етнологијата и антропологијата во Македонија.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.