Збирка „Проф. д-р Ванчо Тушевски“

Институтот за етнологија и антропологија во 2010 година како подарок доби околу 170 публикации од библиотеката на д-р Ванчо Тушевски, редовен професор на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Збирката, претежно, се состои од изданија од областа на  македонската и на светската историја, од областа на книжевноста, на јазикот и на фолклористиката.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.