Збирка „Проф. д-р Ѓорѓи Здравев“

Збирката од проф. д-р Ѓорѓи Здравев (1941 – 2007), редовен професор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, добиена во 2007 година, се состои од околу 200 публикации кои првенствено се однесуваат на етнографијата и етнологијата на Македонија и на Балканот. Од особено значење се изданијата за народната носија, накитот, украсувањето како и другите аспекти на народната култура кај Македонците и кај балканските народи. Збирката на проф. Здравев содржи и вредни материјали во ракопис, теренски белешки, скици и цртежи на народни носии кои се изработени од него.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.