Збирка „Проф. д-р Крсте Богоески“

Во 2009 година д-р Крсте Богоески, редовен професор на Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, на институтската библиотека подари околу 600 библиографски единици од неговата лична библиотека. Подарената збирка, главно, содржи монографски публикации и списанија од областа на историјата, музеологијата и етнологијата. Освен на македонски, значителен број од подарените публикации се и на хрватски и на француски јазик.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.