Збирка „Проф. д-р Љупчо Ристески“

Во повеќе наврати семејството Ристески (Инес и Љупчо), вработени во Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ при УКИМ, започнувајќи од 2014 година донираше книги од сопствената библиотека, така што досегашната бројката на евидентирани наслови е околу 650. Се работи за стручна литература од областа на социјалната и култураната антропологија, етнографијата, етнологијата, лингвистиката и сродните науки. Голем дел од подарените монографски и периодични публикации се изданија на најпрестижните универзитетски и истражувачки центри во светот.© 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.