Збирка „Проф. д-р Бранислав Русиќ“

Покрај тоа што Библиотеката на Институтот за етнологија и антропологија е основана со книгите што ги набавувал проф. д-р Бранислав Русиќ (1912 - 1971) во средината на XX век, кои денес во најголем дел се наоѓаат во библиотеката на Институтот за географија на ПМФ при УКИМ, Збирката проф. д-р Бранислав Русиќ што денес се наоѓа на Институтот за етнологија и антропологија се однесува на ЛП музички плочи, седумдесет и осум на број. Всушност, станува збор за народна музика на различни етнички заедници од светот.

Листа на плочи од Збирката. © 2017. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.