Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

Социјална култура на балкански народи и етнички заедници

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 12 Јануари 2018 во 11:00
  • 26 Јануари 2018 во 11:00

    Материјали

© 2018. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.