Антропологија на туризмот

Антропологија на туризмот

    Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.